คู่มือติวสอบ TOEIC พร้อมเทคนิคพิชิตคะแนน

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย…คำอธิบายที่ชัดเจนและลงรายละเอียดเกี่ยวกับคำถามทุกรูปแบบที่เจอในข้อสอบ เคล็ดลับ แบบฝึกหัด พร้อมกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณตัดตัวเลือกที่ผิดและหาคำตอบที่ถูกต้องเจอ แบบฝึกหัดฉบับเข้มข้นที่ช่วยแนะนำแนวทางในการตอบคำถามแต่ละรูปแบบอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตัวอย่างปัญหาและแนวทางแก้ไขที่จะช่วยให้คุณจัดการกับอุปสรรคต่าง ๆ ที่เจอในข้อสอบได้


**ข้อสอบจำลองแบบจับเวลาทั้งในส่วนการอ่านและส่วนการฟัง 
**ไฟล์เสียงแบบออนไลน์สำหรับฝึกฝนในส่วนการฟัง

 

เต็มไปด้วยเคล็ดลับต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเทคนิคในการทำข้อสอบ TOEIC มากยิ่งขึ้น โดยมีแบบฝึกหัดต่าง ๆ มากมายให้ผู้อ่านได้ฝึกทำในแต่ละบท อีกทั้งยังมีข้อสอบจำลองในส่วน Reading และ Listening ให้ผู้อ่านได้ฝึกทำก่อนลงสนามจริง พร้อมเฉลยที่อธิบายคำตอบอย่างละเอียด  

 

สารบัญ

วิธีใช้หนังสือเล่มนี้                                        
รายละเอียดข้อสอบ TOEIC  
 

คู่มือข้อสอบ TOEIC ส่วนการฟัง (Listening)                
เนื้อหา / ปัญหาและแนวทางแก้ไข

ส่วนที่ 1 :    รูปภาพ (Photos)                            
ส่วนที่ 2 :    ถาม-ตอบ (Question-Response)                    
ส่วนที่ 3 :    บทสนทนา (Conversations)                        
ส่วนที่ 4 :    บทพูด (Talks)         
                   

ข้อสอบจำลองส่วนการฟัง (Listening)        
คู่มือข้อสอบ TOEIC ส่วนการอ่าน (Reading)    
            
ส่วนที่ 5 :    เติมคำลงในประโยคที่ไม่สมบูรณ์ (Incomplete Sentences)        
ส่วนที่ 6 :    เติมคำลงในบทความ (Text Completion)                
ส่วนที่ 7 :    อ่านจับใจความ (Reading Comprehension)     
 

ข้อสอบจำลองส่วนการอ่าน (Reading)                             
เฉลยคำตอบ                                            
บทพูดจากไฟล์เสียง

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ :

สรุปประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้อ่านมีโอกาสเจอในข้อสอบจริง 
อัดแน่นไปด้วยเทคนิคในการตอบคำถามและการค้นหาตัวเลือกที่ถูกและผิดในข้อสอบ
เฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด
มีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำมากมายตลอดทั้งเล่ม
มาพร้อมกับข้อสอบจำลองให้ฝึกทำทั้งในส่วน Reading และ Listening