Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Dec 27, 2015

เตรียมสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ม.4-5-6

สรุป วิเคราะห์เนื้อหาครบถ้วน ตรงตามแนวข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์

1. รู้ทันข้อสอบ O-Net
2. เซต
3. การให้เหตุผล
4. จำนวนจริง
5. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
6. เลขยกกำลังและฟังก์ชันเอ็กซ์โปเนนเชียล
7. ลำดับและอนุกรม
8. อัตราส่วนตรีโกณมิติ
9. สถิติ
10. การนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น

เหมาะสำหรับนักเรียน ม.6 ทุกคนที่เตรียมสอบ O-NET ระดับ ม.6 เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ ADMISSIONS