Promotion
top
top
top
top

หนังสือ KEY MAP ม.4 สายวิทย์ ทุกวิชา แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%

มโนภาพ key word สำคัญที่จะทำให้สามารถเข้าใจในทุกวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายวิทยาศาสตร์ โดยภาพรวมได้อย่างเป็นระบบสามารถบูรณาการความรู้ทุกวิชา เพื่อความจำและความเข้าใจ ฝึกความคิดอย่างเป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นในการทำคะแนนสอบระหว่างภาค กลางภาค และปลายภาค ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาเคมี วิชาฟิสิกส์ วิชาชีววิทยา วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาภาษาอังกฤษ วิชาทัศนศิลป์ และวิชาสุขศึกษา เพื่อการจดจำ และเข้าใจได้ง่าย
ขายแล้ว
0 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 8859099308465

฿499
สินค้าเข้าเร็วๆนี้
ข้อมูลสินค้า
Barcode
8859099308465
ISBN
8859099308465
ขนาดหนังสือ
24 x 18.8 ซม.
ความหนาสินค้า
1.4 ซม.
น้ำหนัก
750 กรัม
จำนวนหน้า
280 หน้า
วันวางจำหน่าย
09/08/67
บรรณาธิการ
ตัวอย่างหนังสือ
Download
top
มโนภาพ key word สำคัญที่จะทำให้สามารถเข้าใจในทุกวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายวิทยาศาสตร์ โดยภาพรวมได้อย่างเป็นระบบสามารถบูรณาการความรู้ทุกวิชา เพื่อความจำและความเข้าใจ ฝึกความคิดอย่างเป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เน้นในการทำคะแนนสอบระหว่างภาค กลางภาค และปลายภาค

ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาเคมี วิชาฟิสิกส์ วิชาชีววิทยา วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาภาษาอังกฤษ วิชาทัศนศิลป์ และวิชาสุขศึกษา เพื่อการจดจำ และเข้าใจได้ง่าย
วิชาภาษาไทย
- หลักภาษา
- การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
- วรรณคดี
• วิชาคณิตศาสตร์
- เซต
- การให้เหตุผล
- จำนวนจริง
- ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
- เลขยกกำลัง
- ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
- ตรรกศาสตร์
- เรขาคณิตวิเคราะห์
- ภาคตัดกรวย
- ระบบสมการเชิงเส้นและเมททริกซ์

วิชาเคมี
- อะตอมและตารางธาตุ
- พันธะเคมี
- สมบัติของธาตุและสารประกอบ
- ปริมาณสารสัมพันธ์

วิชาฟิสิกส์
- ปริมาณทางกายภาพและหน่วย
- การเคลื่อนที่แนวตรง
- แรงและกฎการเคลื่อนที่
- สภาพสมดุล
- งานและพลังงาน
- โมเมนตัมและการชน
- การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
- การเคลื่อนที่แบบวงกลม
- การเคลื่อนที่แบบหมุน

วิชาชีววิทยา
- บทนำชีววิทยา
- เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
- การแบ่งเซลล์
- เคมีเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
- การหายใจระดับเซลล์
- กายวิภาคพื้นฐานของสัตว์
- การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
- การรักษาดุลยภาพในร่างกาย
- การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ศีลธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- การแบ่งยุคสมัยตามประวัติศาสตร์
- การปฏิวัติ
- อารยธรรมตะวันตก
- การปฏิรูปสังคมและการศึกษาของไทย สมัยราชกาลที่ 5
- การเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย พ.ศ. 2475
- รัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475
- ภูมิศาสตร์

วิชาภาษาอังกฤษ
- Nouns
- Articles
- Some and Any
- Question Words
- Pronouns
- Agreement of Subject and Verb
- Present Simple Tense
- Present Continuous Tense
- Past Simple Tense
- Past Continuous Tense
- Conjunctions
- Modal Verbs

วิชาทัศนศิลป์

- ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
- ศัพท์ทางทัศนศิลป์
- กระบวนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
- การออกแบบงานทัศนศิลป์
- ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ

วิชาสุขศึกษา
- กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย
- อิทธิพลต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต
- บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน
- อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการบริโภค
- ความปลอดภัยในชุมชน
- สารเสพติด
- การใช้ยา
- ความรุนแรง

รีวิวหนังสือ KEY MAP ม.4 สายวิทย์ ทุกวิชา แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
KEY MAP ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
KEY MAP ฟิสิกส์ ม.ปลาย แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
KEY MAP คณิตศาสตร์ ม.ปลาย แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
KEY MAP ชีวะ ม.ปลาย แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
KEY MAP เคมี ม.ปลาย แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
KEY MAP ภาษาอังกฤษ ม.ต้น แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%

หมวดการศึกษา


หมวดธุรกิจและการลงทุน


หมวดครอบครัว แม่และเด็ก


หมวดสุขภาพและความงาม


หมวดสอบบรรจุรับข้าราชการ


คำค้นหาที่น่าสนใจอื่นๆ