Promotion
top
top
top
top

หนังสือ KEY MAP ม.4 สายศิลป์ ทุกวิชา แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%

มโนภาพ key word สำคัญที่จะทำให้สามารถเข้าใจในทุกวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์ โดยภาพรวมได้อย่างเป็นระบบสามารถบูรณาการความรู้ทุกวิชา เพื่อความจำและความเข้าใจ ฝึกความคิดอย่างเป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นในการทำคะแนนสอบระหว่างภาค กลางภาค และปลายภาค ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ 1 วิชาคณิตศาสตร์ 2 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาภาษาอังกฤษ วิชาทัศนศิลป์ วิชาสุขศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิชาวิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
ขายแล้ว
0 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 8859099308489

฿399
สินค้าเข้าเร็วๆนี้
ข้อมูลสินค้า
Barcode
8859099308489
ISBN
8859099308489
ขนาดหนังสือ
24 x 18.8 ซม.
ความหนาสินค้า
1.1 ซม.
น้ำหนัก
650 กรัม
จำนวนหน้า
232 หน้า
วันวางจำหน่าย
08/08/67
บรรณาธิการ
ตัวอย่างหนังสือ
Download
top
มโนภาพ key word สำคัญที่จะทำให้สามารถเข้าใจในทุกวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์ โดยภาพรวมได้อย่างเป็นระบบสามารถบูรณาการความรู้ทุกวิชา เพื่อความจำและความเข้าใจ ฝึกความคิดอย่างเป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เน้นในการทำคะแนนสอบระหว่างภาค กลางภาค และปลายภาค

ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ 1 วิชาคณิตศาสตร์ 2 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาทัศนศิลป์ วิชาสุขศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิชาวิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
วิชาภาษาไทย
- หลักภาษา
- การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
- วรรณคดี
• วิชาคณิตศาสตร์ 1
- เซต
- การให้เหตุผล
- จำนวนจริง
- ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
- เลขยกกำลัง
- ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
- ตรรกศาสตร์
- เรขาคณิตวิเคราะห์
- ภาคตัดกรวย
- ระบบสมการเชิงเส้นและเมททริกซ์

วิชาคณิตศาสตร์ 2
- เซต
- ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
- หลักการนับเบื้องต้น
- ความน่าจะเป็น

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ศีลธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- การแบ่งยุคสมัยตามประวัติศาสตร์
- การปฏิวัติ
- อารยธรรมตะวันตก
- การปฏิรูปสังคมและการศึกษาของไทย สมัยราชกาลที่ 5
- การเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย พ.ศ. 2475
- รัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475
- ภูมิศาสตร์

วิชาภาษาอังกฤษ
- Nouns
- Articles
- Some and Any
- Question Words
- Pronouns
- Agreement of Subject and Verb
- Present Simple Tense
- Present Continuous Tense
- Past Simple Tense
- Past Continuous Tens+F35:X41e
- Conjunctions
- Modal Verbs

วิชาทัศนศิลป์
- ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
- ศัพท์ทางทัศนศิลป์
- กระบวนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
- การออกแบบงานทัศนศิลป์
- ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ

วิชาสุขศึกษา

- กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย
- อิทธิพลต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต
- บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน
- อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการบริโภค
- ความปลอดภัยในชุมชน
- สารเสพติด
- การใช้ยา
- ความรุนแรง

วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี)
- อากาศ
- ตารางธาตุ
- น้ำ
- อาหาร
- พลังงาน

วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์)
- การเคลื่อนที่และแรง
- แรงในธรรมชาติ
- พลังงาน
- ปรากฏการณ์ของคลื่นกล
- เสียง

วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

- ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
- การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
- การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์
- ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์
- การดำรงชีวิตของพืช
- พันธุกรรมและวิวัฒนาการ

วิชาวิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
- เอกภพและกาแล็กซี
- ดาวฤกษ์
- ระบบสุริยะ
- เทคโนโลยีอวกาศ
- โครงสร้างโลก
- การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
- ธรณีพิบัติภัย
- การเกิดลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ
- การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
- ข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยารีวิวหนังสือ KEY MAP ม.4 สายศิลป์ ทุกวิชา แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
KEY MAP ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
KEY MAP ฟิสิกส์ ม.ปลาย แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
KEY MAP คณิตศาสตร์ ม.ปลาย แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
KEY MAP ชีวะ ม.ปลาย แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
KEY MAP เคมี ม.ปลาย แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
KEY MAP ภาษาอังกฤษ ม.ต้น แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%

หมวดการศึกษา


หมวดธุรกิจและการลงทุน


หมวดครอบครัว แม่และเด็ก


หมวดสุขภาพและความงาม


หมวดสอบบรรจุรับข้าราชการ


คำค้นหาที่น่าสนใจอื่นๆ