Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Mar 24, 2017

สรุปหลัก ชีววิทยา ม.4-5-6 ฉบับสมบูรณ์ 4 สีทั้งเล่ม

หนังสือ สรุปหลัก ชีววิทยา ม.4-5-6 ฉบับสมบูรณ์ 4 สีทั้งเล่ม ในระดับมัธยมตอนปลายนี้แม้จะเป็นขั้นพื้นฐานแต่ก็มีเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมไปถึงเซลล์วิทยา อนุกรมวิธาน โภชนาการ ประชากรศาสตร์ นิเวศวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พฤติกรรม พันธุศาสตร์และอื่น ๆ

พร้อมแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เหมาะสำหรับทั้งใช้เตรียมสอบในห้องเรียนเพื่อเพิ่ม GPA ชั้น ม.4-6 เตรียมสอบ PAT2, กสพท และโควต้า สายวิทยาศาสตร์ของสถาบันต่างๆ เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

พบว่านักเรียนไม่น้อยเมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วจะเกิดความรู้สึกสับสนเพราะมีเนื้อหาที่เป็นรายละเอียดมากมาย จึงแก้ปัญหาด้วยการหลีกเลี่ยงหรือละทิ้งไป ทั้งที่วิชาชีววิทยาเป็นวิชาที่สามารถทำคะแนนให้ดีได้โดยไม่ยากและสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้

ด้วยเหตุนี้หนังสือล่มนี้ จึงพยายามสรุปเนื้อหาสาระสำคัญจากแบบเรียนทั้ง 6 เล่ม (ม.4  ม.5 ม.6 )ให้กระชับพร้อมขยายความบางตอนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อจะให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดในแต่ละบทแต่ละหัวข้อได้มากยิ่งขึ้น

ชีววิทยาเป็นวิชาที่จำเป็นจะต้องอาศัยความเข้าใจและการทบทวนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอถ้านักเรียนมีความอดทนและพากเพียรอยู่เป็นประจำก็จะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาอย่างแน่นอนที่สุด