Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Jan 15, 2018

สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญ ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกวิชา

สรุปเนื้อหา 9 วิชาหลัก ที่เข้มข้นที่สุด โดยเนื้อหาครอบคลุม ตั้งแต่ระดับ ม. 4-5-6 เพื่อใช้ในการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย  โดยเป็นเล่มแรกและเล่มเดียว ที่สรุปสาระสะคัญที่ใช้ในการออกข้อสอบ พร้อมแนวข้อสอบจริงทุกวิชา ให้นักเรียนได้ฝึกลองทำข้อสอบจริง เตรียมสอบ มั่นใจทำข้อสอบได้ ภายใน 30 วัน