Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Nov 30, 2018

GAT เชื่อมโยง ฉบับพิชิต 150 คะแนนเต็ม

เนื้อหาอธิบายเทคนิคในการทำข้อสอบ GAT เชื่อมโยงอย่างละเอียดพร้อมยกตัวอย่างข้อสอบประกอบ ให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น  รวมไปถึง แนวข้อสอบ ตั้งแต่ระดับง่ายไปจนถึงยาก กว่า 150 ข้อ  ให้นักเรียนได้ฝึกทำข้อสอบและเห็นเทคนิคต่างๆ ในเฉลยที่อธิบายไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

 

ถ่ายทอดวิธีการทำข้อสอบและเทคนิคการทำข้อสอบออกมาให้ทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงคัดเลือกแบบฝึกหัดที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมากที่สุด 

 

สารบัญ

บทที่ 1 ทำความรู้จักกับข้อสอบ GAT เชื่อมโยง
บทที่ 2 วิธีการทำข้อสอบ GAT เชื่อมโยง
แบบฝึกหัดระดับที่ 1 
เฉลย แบบฝึกหัดระดับที่ 1 
แบบฝึกหัดระดับที่ 2 
เฉลย แบบฝึกหัดระดับที่ 2 
แบบฝึกหัดระดับที่ 3 
เฉลย แบบฝึกหัดระดับที่ 3 

 

จุดเด่นสินค้า

หนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับ GAT เชื่อมโยง อันได้แก่ส่วนประกอบของข้อสอบ สัญลักษณ์คำตอบ วิธีการทำ และเทคนิคการทำข้อสอบ นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดจำนวน 3 ระดับ ทั้งระดับง่าย ระดับปากกลาง และระดับยาก ซึ่งในแบบยากนี้ได้ดัดแปลงมาจากข้อสอบจริง อีกทั้งมีการเฉลยแบบอธิบายละเอียดเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาอย่างถ่องแท้