แบบฝึกภาษาไทย ประถม ๕

สร้างกระบวนการเรียนรู้ทักษะทางภาษาไทย ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียน ด้วยแบบฝึกที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในส่วนของภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ พร้อมสรุปสาระสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น เมื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสอบเพิ่มคะแนน สอบปลายภาคเรียน หรือสอบในสนามสอบใดๆ ประสิทธิผลของผู้เรียนก็ย่อมสูงและดีขึ้นอย่างแน่นอน

 

พัฒนาทักษะภาษาไทย ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนด้วยแบบฝึกที่ครอบคลุมเนื้อหา และสรุปสาระสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายและแม่นยำมากขึ้น

 

สารบัญ

ภาษาพาที           
1. สายน้ำ สายชีวิต          
2. ครอบครัวพอเพียง          
3. คนละไม้ คนละมือ          
4. ภัยเงียบ           
5. ประชาธิปไตยใบกลาง          
6. ร่วมแรง  ร่วมใจ          
7. จากคลองสู่ห้องแอร์          
8. ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ          
9. ก้าวให้ไกล  ไปให้ถึง          
10. ชีวิตมีค่า           
11.ปลอดภัยไว้ก่อน          
12. หน้าต่างที่เปิดกว้าง          
13. ภาษาจรรโลงใจ          
14. รู้ไว้ได้ประโยชน์          
15. แรงกระทบ           
16. วิถีชีวิตไทย           
   วรรณคดีลำนำ
1. กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย         
2. กระเช้าของนางสีดา          
3. วิชาเหมือนสินค้า          
4. พ่อค้าจากเมาะตะมะ          
5. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน          
6. คบพาล พาลพาไปหาผิด         
7. เหตุการณ์ในบ้านสวน          
8. ไทยล้วนหมายรักสามัคคี
 

จุดเด่นสินค้า

ข้อสอบทันสมัย ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครอบคลุมเนื้อหาทั้งภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ผู้เรียนสามารถประเมินผลการสอบได้ด้วยตนเอง เหมาะกับการศึกษายุค 4.0