คู่มือ + แนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 3 ฉบับทันสมัยใหม่ล่าสุด

เตรียมสอบความสามารถทั่วไป ภาค ก. ก.พ. ระดับ3 ตามหลักสูตรการสอบล่าสุด อัปเดตแนวข้อสอบใหม่


ข้อสอบแบบตรงจุดออกสอบและเฉลยละเอียด เข้าใจง่าย ในเวลาอันสั้น โดยไปในเน้นแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบสำหรับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาค ก. ระดับ 3 (ปริญญาตรี) พร้อม แนวข้อสอบทั้ง 4 วิชา

 

ได้แก่ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (วิชาการคิดคำนวณและด้านการหาเหตุผล) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

 

การสอบ ก.พ. ระดับ 3 อันเป็นการสอบที่ผู้สอบ ถือว่าเป็นการสอบที่มีการแข่งขันสูงมาก เมื่อรวมกับผู้เข้าสอบในทุกระดับ

 

ครอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบ กพ ระดับ 3 พร้อมมีคำอธิบายอย่างละเอียด เข้าใจง่าย และมีสรุปทริป เทคนิคสำหรับทำข้อสอบเหมาะสำหรับใช้เตรียมตัวสอบเข้ารับราชการ

 

สารบัญ

บทนำ
ทำความเข้าใจการสอบ ก.พ. และเคล็ดลับมั่นใจให้ทำข้อสอบได้
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ  เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป
ชุดที่ 1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ (ลำดับ)  เฉลยความสามารถด้านการคิดคำนวณ (ลำดับ)
ชุดที่ 2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ (โจทย์คณิตศาสตร์)  เฉลยความสามารถด้านการคิดคำนวณ (โจทย์คณิตศาสตร์)
ชุดที่ 3 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ (การวิเคราะห์ข้อมูล)  เฉลยความสามารถด้านการคิดคำนวณ (การวิเคราะห์ข้อมูล)
ชุดที่ 4 ความสามารถด้านเหตุผล (อุปมาอุปไมย)  เฉลยความสามารถด้านเหตุผล (อุปมาอุปไมย)
ชุดที่ 5 ความสามารถด้านเหตุผล (การสรุปความจากภาษา)  เฉลยความสามารถด้านเหตุผล (การสรุปความจากภาษา)
ชุดที่ 6 ความสามารถด้านเหตุผล (การสรุปความจากสัญลักษณ์)  เฉลยความสามารถด้านเหตุผล (การสรุปความจากสัญลักษณ์)
ชุดที่ 7 ความสามารถด้านเหตุผล (การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ) เฉลยความสามารถด้านเหตุผล (การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ)
แนวข้อสอบวิชาความสามารถด้านการใช้ภาษา
ชุดที่ 1 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การเรียงลำดับข้อความ)  เฉลยความสามารถด้านการใช้ภาษา (การเรียงลำดับข้อความ)
ชุดที่ 2 ความสามารถด้านการใช้ภาษา  (การวัดความเข้าใจภาษาที่เป็นข้อความสั้นๆ) เฉลยความสามารถด้านการใช้ภาษา
(การวัดความเข้าใจภาษาที่เป็นข้อความสั้นๆ)
ชุดที่ 3 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การวัดความเข้าใจภาษาที่เป็นบทความ) เฉลยความสามารถด้านการใช้ภาษา
(การวัดความเข้าใจภาษาที่เป็นบทความ)
ชุดที่ 4 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การเลือกใช้คำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง) เฉลยความสามารถด้านการใช้ภาษา
(การเลือกใช้คำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง)
ชุดที่ 5 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การเติมคำในบทความ) เฉลยความสามารถด้านการใช้ภาษา (การเติมคำในบทความ)
ชุดที่ 6 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การเลือกใช้คำในประโยคที่ถูกต้อง) เฉลยความสามารถด้านการใช้ภาษา (การเลือกใช้คำในประโยคที่ถูกต้อง)
ชุดที่ 7 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การสะกดคำได้ถูกต้อง) เฉลยความสามารถด้านการใช้ภาษา (การสะกดคำได้ถูกต้อง
 

จุดเด่นสินค้า : แนวข้อสอบทั้ง 4 วิชา ได้แก่ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (วิชาการคิดคำนวณและด้านการหาเหตุผล) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี