Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Jun 25, 2020

1,000 โจทย์เด็ด ติวเข้มก่อนสอบเข้า ม.4

การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 นับเป็นสนามสอบที่สำคัญมากสำหรับเด็กในระดับ ม.3 ซึ่งมีความคาดหวังที่จะสอบเข้า รร.ชื่อดัง หรือ รร. ที่มีชื่อเสียงประจำจังหวัด ด้วยเหตุนี้ทางสำนักพิมพ์จึงให้ความสำคัญจัดทำหนังสือเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเด็ก และผู้ปกครอง

 

โดยเนื้อหาภายในเล่มจะเป็นแนวข้อสอบ 5 วิชาหลักที่เด็กต้องใช้ในการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้า ทุกวิชาแนวข้อสอบถูกออกแบบโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และคลุกคลีอยู่ในแวดวงการสอบเข้าศึกษาต่อมานาน เพื่อให้หนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์กับตัวเด็กมากที่สุด และประสบความสำเร็จในการสอบเข้า ม.4 ตรงตามที่ตั้งใจไว้

 

เพิ่มทักษะการทำข้อสอบ 5 วิชาหลักก่อนสอบเข้า ม.4 ด้วยแนวข้อสอบที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และเป็นแนวข้อสอบที่มักพบบ่อยในสนามสอบ

 

สารบัญ

วิชาคณิตศาสตร์                            วิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 4

วิชาวิทยาศาสตร์                            วิชาสังคมศึกษา
แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1   แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1
แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2   แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 2
แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3   แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 3
แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4   แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 4

วิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4
 

จุดเด่นสินค้า : การจัดวางเนื้อหาอ่านง่าย สบายตา แนวข้อสอบจัดแบ่งเป็นชุด เพื่อความเหมาะสมกับเวลาและสมาธิของเด็ก