คู่มือ 8 วิชา ป.3 สรุปใจความ & เก็งสอบ

การสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาที่ดีควรต้องมีเครื่องมือช่วยในการพัฒนาเด็กให้เข้าใจในเนื้อหาของแต่ละวิชาอย่างถ่องแท้ จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปต่อยอดระดับที่สูงขึ้นได้โดยไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่าย

 

ซึ่งแบบฝึกหัดและแบบทดสอบในหนังสือเล่มนี้นับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กได้ดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ในการเรียนรู้วิชาต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้เด็กทำคะแนนสูงขึ้นกว่าเดิมทั้งกลางภาคและปลายภาคได้อย่างน่าพอใจ

 

รวมแบบฝึกและแบบทดสอบเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ครบทั้ง 8 วิชา สำหรับการเตรียมตัวสอบตลอดปีการศึกษา ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ฉบับ พ.ศ.2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

 

สารบัญ

1. วิชาคณิตศาสตร์
(สรุปสาระสำคัญพร้อมแบบฝึกหัด)
2. วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที)
(สรุปสาระสำคัญพร้อมแบบฝึกหัด)
3. วิชาภาษาไทย (วรรณคดีลำนำ)
(สรุปสาระสำคัญพร้อมแบบฝึกหัด)
4. วิชาวิทยาศาสตร์
(สรุปสาระสำคัญพร้อมแบบฝึกหัด)
5. วิชาภาษาอังกฤษ
(สรุปสาระสำคัญพร้อมแบบทดสอบ)
6. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(สรุปสาระสำคัญพร้อมแบบฝึกหัด)
7. วิชาสุขศึกษา
(แบบทดสอบ)
8. วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
(แบบทดสอบ)
9. วิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
(แบบทดสอบ)
 

จุดเด่นสินค้า : แบบทดสอบหลากหลาย น่าสนใจ ท้าทายความสามารถของเด็ก อ่านง่าย สบายตา และครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียน