QUICK Write & Paint คัดตัวเลข รู้ศัพท์ ระบายสี

มาเรียนรู้ตัวเลขอารบิก ตัวเลขไทยกันเถอะ! 


หนังสือแบบฝึกเขียนตัวเลขอารบิก 1-100 และตัวเลขไทย ๑-๒๐ เรียนรู้อย่างสนุกสนานไปพร้อมกับแบบฝึกเขียนตัวเลขตามรอยประ พร้อมคำศัพท์เกี่ยวกับการตัวเลข ส่งเสริมการนับและการรู้จักตัวเลข เข้าใจเรื่องจำนวนด้วยภาพสิ่งต่างๆ มีสติกเกอร์ให้เล่นสนุกและภาพประกอบสำหรับระบายสีได้อย่างเต็มที่! 
เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ เหมาะกับเป็นสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือใช้ฝึกหัดที่บ้านก็ได้ 

 

แบบฝึกหัดคัดคำ ภาพระบายสี ส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

คุณสมบัติของเล่มนี้ 
-Free! Stickers 
-สนุกสนานด้วยแบบฝึกหัดคัดหัดเขียน 
-ฝึกทักษะการใช้มือ ลากเส้น ติดสติกเกอร์ 
-ระบายสีได้ 
-ช่วยฝึกสมาธิ 
-เป็นสื่อการเรียนรู้เสริมทักษะพัฒนาการศึกษาปฐมวัย