QUICK Write & Paint คัด กขค รู้ศัพท์ ระบายสี

มาเรียนรู้พยัญชนะไทย ก-ฮ ทั้งหมด 44 ตัวกันเถอะ! 


หนังสือแบบฝึกเขียนภาษาไทย มีตัวอักษรไทยครบทั้ง 44 ตัว ตั้งแต่ ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก 
เรียนรู้อย่างสนุกสนานไปพร้อมกับแบบฝึกเขียนภาษาไทยที่ไม่น่าเบื่อและหลากหลาย พร้อมคำศัพท์มากมายแบ่งเป็นหมวดหมู่ คำใกล้ตัวที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และเสริมเนื้อหาเรื่องสระ วรรณยุกต์ให้อีกด้วย มีสติกเกอร์ให้เล่นสนุกและภาพประกอบสำหรับระบายสีได้อย่างเต็มที่! 
เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ เหมาะกับเป็นสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือใช้ฝึกหัดที่บ้านก็ได้ 

 

แบบฝึกหัดคัดคำ ภาพระบายสี ส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

 

คุณสมบัติของเล่มนี้ 
-Free! Stickers 
-สนุกสนานด้วยแบบฝึกหัดคัดหัดเขียน 
-ฝึกทักษะการใช้มือ ลากเส้น ติดสติกเกอร์ 
-ระบายสีได้ 
-ช่วยฝึกสมาธิ 
-เป็นสื่อการเรียนรู้เสริมทักษะพัฒนาการศึกษาปฐมวัย