แนวข้อสอบออกบ่อยที่สุด คณิตศาสตร์ ก.พ.

แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป ก.พ.อย่างละเอียด ทั้งระดับ 2 ระดับ 3 และระดับ 4  พร้อมเทคนิคการทำข้อ พร้อมเฉลยข้อสอบความสามารถทั่วไป อย่างละเอียดทุกเรื่อง

 

ทั้งอนุกรม คณิตศาสตร์พื้นฐาน ตารางข้อมูล สดมภ์ อุปมาอุปไมย การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ การสรุปความจากภาษา และการสรุปความจากสัญลักษณ์ ครอบคลุมการสอบทุกระดับทั้ง ปวส. (ระดับ 2) ปริญญาตรี (ระดับ 3) ปริญญาโท (ระดับ 4)

 

พร้อมแนวข้อสอบเสมือนจริง และเฉลยอย่างละเอียด อ่านเข้าใจได้ด้วยตัวเอง และสามารถนำไปใช้เป็นประสบการณ์ให้สามารถสอบผ่านได้จริง
 

สารบัญ

1. แนวข้อสอบ ความสามารถทางการคิดคำ นวณ (โจทย์คณิตศาสตร์)
เฉลยแนวข้อสอบ ความสามารถทางการคิดคำนวณ (โจทย์คณิตศาสตร์)
2. แนวข้อสอบ ความสามารถทางการคิดคำ นวณ (ลำดับและอนุกรม)
เฉลยแนวข้อสอบ ความสามารถทางการคิดคำนวณ (ลำดับและอนุกรม)
3. แนวข้อสอบ ความสามารถทางการคิดคำ นวณ (การวิเคราะห์ข้อมูล)
เฉลยแนวข้อสอบ ความสามารถทางการคิดคำนวณ (การวิเคราะห์ข้อมูล)
4. แนวข้อสอบ ความสามารถทางการคิดคำ นวณ (การสรุปความจากสัญลักษณ์)
เฉลยแนวข้อสอบ ความสามารถทางการคิดคำนวณ (การสรุปความจากสัญลักษณ์)
5. แนวข้อสอบโดยรวมเสมือนจริง ความรู้ความสามารถทั่วไป
เฉลยแนวข้อสอบโดยรวมเสมือนจริง ความรู้ความสามารถทั่วไป
 

จุดเด่นสินค้า 

- สรุปเทคนิคการทำข้อสอบความสามารถทั่วไป ก.พ.อย่างละเอียด (คณิต ก.พ.)
- สามารถอ่านสอบได้ทุกระดับ ทั้ง ปวส. (ระดับ 2) ปริญญาตรี (ระดับ 3) ปริญญาโท (ระดับ 4)
- แนวข้อสอบเสมือนจริง