คณิตศาสตร์ EP (English Program) ป.4

คู่มือเรียนเตรียมสอบวิชาคณิตศาสตร์ ในหลักสูตร EP (English Program) ฉบับสมบูรณ์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และนักเรียนที่เรียนในหลักสูตร English Program ที่มีการเน้นการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษในระดับที่เข้มข้นเป็นพิเศษ

 

โดยเนื้อหาจะสรุปหลักใจความสำคัญไว้อย่างละเอียดชัดเจน เน้นเพื่อใช้เป็นสื่อเสริมบทเรียนเพื่อทบทวนความรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษ โดยครอบคลุมทุกบทสาระการเรียนรู้ตามมาตตราชี้วัดของสาระคณิตศาสตร์ชั้น ป.4 ที่ละเอียดที่สุดเพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำพร้อมภาพประกอบสวยงาม ช่วยให้นักเรียนรู้สึกสนุกในการฝึกทำแบบฝึกหัดพร้อมกับเพิ่มเติมทักษะในการฝึกทำโจทย์ให้หลากหลาย

 

สรุปสาระสำคัญ และรวบรวมโจทย์ แบบฝึกหัดและแนวข้อสอบอย่างละเอียดที่ครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้มากที่สุด สำหรับทบทวนความรู้ เพิ่มคะแนนตลอดปีการศึกษา

 

สารบัญ

Chapter 1 : The Counting Numbers Greater Than 100,000     
Chapter 2 : Addition and Subtraction
Chapter 3 : Geometry
Chapter 4 : Multiplication
Chapter 5 : Division
Chapter 6 : Pictographs, Bar Charts and Tables
Chapter 7 : Measurement
Chapter 8 : Area
Chapter 9 : Money
Chapter 10 : Fractions
Chapter 11 : Time
Chapter 12 : Decimals
Chapter 13 : Miscellaneous