Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Dec 24, 2020

Note สรุปหลักภาษาไทย ม.ต้น ติวเข้มก่อนสอบ

"Note สรุปหลักภาษาไทย ม.ต้น ติวเข้มก่อนสอบ" เป็นหนังสือที่สรุปเนื้อหาในบทเรียนให้กระชับ เข้าใจง่าย ไว้อย่างครอบคลุม เหมาะสำหรับนักเรียนที่ กำลังเรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  นำไปใช้เพื่อทบทวนความรู้ที่เรียนมา เพื่อสอบเก็บคะแนนให้ได้ในระดับสูง และใช้ทบทวนก่อนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

หากต้องการทำคะแนนสอบให้ได้ระดับสูง "Note สรุปหลักภาษาไทย" คือตัวช่วยที่ดีในการสร้างความเข้าใจให้แม่นยำก่อนสอบ

 

ระดับชั้น ม.๑
การอ่านออกเสียง  
การเขียนเพื่อการสื่อสาร 
เสียงในภาษาไทย
เสียงในภาษาไทยและรูปตัวอักษรแทนเสียง 
การสร้างคำ 
ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค 
สำนวน คำพังเพย และสุภาษิต 
การแต่งบทร้อยกรอง 

 

ระดับชั้น ม.๒
การอ่านออกเสียง 
หลักการอ่านในชีวิตประจำวัน 
การเขียนเพื่อการสื่อสาร 
การพูดในโอกาสต่างๆ 
การสร้างคำและประโยค
คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
ประโยคในภาษาไทย 
คำราชาศัพท์ 
การแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอน

 

ระดับชั้น ม.๓
การอ่านจับใจความ
การเขียนเพื่อการสื่อสาร ๑
การเขียนตามสถานการณ์และโอกาสต่างๆ
การเขียนเพื่อการสื่อสาร ๒ 
การพูดในโอกาสต่างๆ
การใช้คำในภาษาไทย 
การวิเคราะห์ภาษา
การแต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ
 

รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม : จัดรูปเล่มอ่านง่าย สบายตา ภาพประกอบ 4 สีชัดเจนละสวยงาม