Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Feb 18, 2021

GRAM(MAR)ABLE for High School

ภาษาอังกฤษ เป็นหนึ่งในวิชาที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็ก สำหรับบางคนก็เป็นวิชาที่ง่าย แต่สำหรับหลายๆ คนก็ยังคงเป็นวิชาที่ไม่ถนัดอยู่ดี  สำหรับผู้เขียนนั้น ภาษาอังกฤษ เป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญมากในชีวิตปัจจุบัน โดยการจะเรียนภาษาให้ได้ดีต้องอาศัยความคุ้นชิน เห็นบ่อยๆ   

                                     
โดยหนังสือเล่มนี้จะเน้นอธิบาย Grammar ขั้นพื้นฐาน พร้อมตัวอย่างข้อสอบ GAT ENG (Simulations Test) ซึ่งเหมาะกับน้องๆ ม.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย (ในประเทศไทย)  

 

หนังสือสรุปหลักไวยากรณ์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมตัวอย่างข้อสอบ GAT ENG (Simulation Test)  เหมาะกับผู้ที่ต้องการศึกษาด้วยตัวเองหรือใช้ประกอบการเรียนในห้องเรียน โดยผู้เขียนได้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เหมือนมีเพื่อนมาอธิบายให้ฟัง

 

สารบัญ
Unit 0    ส่วนประกอบของประโยคในภาษาอังกฤษ                        
Unit 1    Present Simple Tense                        
Unit 2    Present Continuous Tense                        
Unit 3    Present Perfect Tense                        
Unit 4    Present Perfect Continuous Tense                        
Unit 5    Past Simple Tense                        
Unit 6    Past Continuous Tense                        
Unit 7    Past Perfect Tense                        
Unit 8    Past Perfect Continuous Tense                        
Unit 9    Future Simple Tense                        
Unit 10    Future Continuous Tense                        
ตัวอย่างข้อสอบ GAT (Simulations)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้

-  สรุปหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษให้เข้าใจง่าย พร้อมคำศัพท์ที่มักเจอในข้อสอบและสรุปเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย
-  ตัวอย่างข้อสอบ GAT (Simulation Test) พร้อมเฉลยละเอียดและทริกในการทำข้อสอบ   
-  พิมพ์ 4 สี มีภาพประกอบ