ติวเข้มแนวข้อสอบ โรงเรียนสาธิต คาทอลิก และห้อง Gifted ป.2 (8 วิชา)

เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านวิชาการให้นักเรียน ชั้น ป.2 ให้เข้มข้นขึ้น  ทบทวนเนื้อหาที่ออกเสอบบ่อยและเน้นแบบฝึกหัด สำหรับติวสอบ  ในทุกหัวข้อสาระการเรียนรู้ ครบทั้ง 8 วิชา ตั้งแต่ ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ - สังคมศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม - ศิลปะ – สุขศึกษาและพละศึกษา  

 

โดยแนวข้อสอบมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรที่ใช้เรียนจริง เฉลยอธิบายเข้าใจให้น้องฝึกฝนการทำข้อสอบจริง 

 

เน้นแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบจริงให้เด็กเตรียมความพร้อมในการเพิ่มคะแนนและสอบเลื่อนชั้น แบบฝึกหัดและข้อสอบครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรที่ใช้เรียนจริงในห้องเรียน กว่า 800 ข้อ

 

สารบัญ

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์                                                        
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์์                                                        
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ                                                        
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย                                                        
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศีกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                                        
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี                                                        
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุุขศึกษาและพลศึกษา                                                        
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์                                                        
 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : แบบฝึกหัดและข้อสอบครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรที่ใช้เรียนจริงในห้องเรียน กว่า 800 ข้อ (เยอะที่สุดและใหม่ล่าสุดในท้องตลาด)