Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Sep 29, 2021

Short Note ภาษาไทย ม.ต้น พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% ภายใน 3 วัน

สรุปเนื้อหาในบทเรียนวิชาภาษาไทยให้กระชับ เข้าใจง่าย ไว้อย่างครอบคลุม สำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นำไปใช้เพื่อทบทวนความรู้ที่เรียนมา เพื่อสอบเก็บคะแนนระหว่างภาค กลางภาค ปลายภาคให้ได้คะแนนในระดับสูง รวมถึงใช้ทบทวนก่อนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

หนังสือเล่มนี้เป็นฉบับย่อเรื่องเข้าใจยากให้เข้าใจง่าย รวมจุดหลักสำคัญที่ต้องรู้ และทำความเข้าใจ เน้นจุดจำ จุดสำคัญ ที่ต้องท่องจำให้ขึ้นใจ เพื่อเตรียมพร้อมทุกสนามสอบวิชาภาษาไทย ม.1-2-3

 

สารบัญ

ม.1 
เทอม 1
- เสียงและรูปในภาษาไทย
- ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
- สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย
เทอม 2 
- การเขียนเพื่อการสื่อสาร
- การสร้างคำ

 

ม.2 
เทอม 1 
- การพูด
- การสร้างคำ
- ประโยค
- คำราชาศัพท์
- การเขียน
เทอม 2 
- การพูด การฟัง และดู
- หลักภาษาไทย
- วรรณคดีและวรรณกรรม

 

ม.3
เทอม 1 
- การเขียนเรื่องต่าง ๆ
- การอ่าน
- การพัฒนาทักษะการฟัง การดู และการพูด
- วรรณคดี และวรรณกรรม
- โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน
- คำและความหมายของคำ
เทอม 2
- การเขียน
- การพูด การฟัง และการดู
- หลักภาษาไทย
- วรรณคดี และวรรณกรรม

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : กระชับ ชี้จุดหลักสำคัญของวิชาภาษาไทย ม.ต้น เพื่อการสอบให้ได้คะแนนระดับสูง ด้วยการจัดรูปเล่มที่สวยงาม