Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Oct 1, 2021

ติวสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 (พร้อมลุยทุกสนามสอบ)

หนังสือ ติวสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 (พร้อมลุยทุกสนามสอบ) เล่มนี้ มาพร้อมกับแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์เข้า ม.4 ที่จะช่วยให้น้องๆ ได้เตรียมความพร้อมในการเตรียมสอบในระดับชั้น ม.3 และเตรียมสอบเข้า ม.4 ประกอบด้วยเนื้อหาและแนวข้อสอบมากกว่า 250 ข้อ โดยมีแนวข้อสอบหลากหลาย พร้อมด้วยเฉลยอธิบายเพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง


เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นนักเรียนจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม

 

เตรียมความพร้อม ฝึกทำโจทย์ ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น  : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 

สารบัญ

Chapter 1 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Chapter 2 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
Chapter 3 แรงและการเคลื่อนที่
Chapter 4 งานและพลังงาน
Chapter 5 พลังงานไฟฟ้า
Chapter 6 เอกภพ
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เข้า ม.4

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้

เนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย ตรงประเด็น แนวข้อสอบท้ายบทหลากหลาย คลอบคุลมทุกสนามสอบ , O-NET  สอบ สสวท. สอบเพิ่มเกรดในชั้นเรียน และแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เข้า ม.4 รวมข้อสอบมากกว่า 250 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายทุกข้อ