เตรียมสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ฉบับยกเครื่องใหม่ อัปเดตครั้งที่ 6

เตรียมสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ทั้งรอบทั่วไปและรอบกรณีพิเศษ สรุปทุกเนื้อหาสำคัญ และเก็งข้อสอบอย่างตรงจุด โดยหนังสือเล่มนี้จะสรุปเนื้อหาสอบครูผู้ช่วยแบบตรงประเด็น เก็งข้อสอบอย่างตรงจุด

 

สารบัญ

บทนำ
บทที่ 1 ความสามารถทั่วไป
บทที่ 2 ภาษาอังกฤษ
บทที่ 3 ความเป็นข้าราชการที่ดี
บทที่ 4 กฎหมายการศึกษา
บทที่ 5 ทิศทางการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล
บทที่ 6 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม ศาสตร์พระราชา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ 7 จิตวิทยาการศึกษา และการพัฒนาผู้เรียน
บทที่ 8 หลักสูตรและศาสตร์การสอน
บทที่ 9 การวัดผล ประเมินผล และการวิจัยทางการศึกษา
แบบฝึกหัดที่ 1 แบบฝึกหัดความรู้ และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
แบบฝึกหัดที่ 2 แบบฝึกหัดกฎหมายในการปฏิบัติราชการ และจุดเน้นของรัฐบาล
แบบฝึกหัดที่ 3 แบบฝึกหัดความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนการสอน

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : สรุปเนื้อหาสอบครูผู้ช่วยแบบตรงประเด็น เก็งข้อสอบอย่างตรงจุด