The Answers คำตอบสู่ความสำเร็จอย่างมีสุข

พัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะหรือความคิด

          การพัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะหรือความคิด ทั้งสองสิ่งนับเป็นเรื่องที่เราจะเลือกปฏิบัติเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ อย่างที่นักจิตวิทยาหลายท่านกล่าวไว้ว่า ถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ คุณจะต้องมีความพร้อมทั้งด้านไอคิวและอีคิว เพราะถ้าไอคิวดี แต่อีคิวต่ำคุณก็จะเป็นคนเก่งที่ขาดภาวะในการควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม แต่ถ้าอีคิวสูงแต่ไอคิวต่ำ คุณก็จะเป็นคนดีที่ขาดความฉลาด ไม่มีสติปัญญาที่จะเสาะหาแนวทางเพื่อก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายได้
         
          การพัฒนาตนเองนั้นมีหลายวิธีที่เราสามารถเลือกเอามาใช้ แต่วิธีหนึ่งที่ผู้เขียนอยากแนะนำท่านก็คือ การวิเคราะห์จากวาทะหรือข้อคิดของนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ รวมทั้งคนดังที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆ มากมาย เพื่อศึกษาแนวคิดและวิธีปฏิบัติของบุคคลเหล่านั้นว่าทำไมจึงประสบความสำเร็จได้หลังจากนั้นเราจึงนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตของเรา เพื่อนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จอย่างมีความสุขเฉกเช่นที่ท่านเหล่านั้นได้เคยทำมาแล้วในอดีตนั่นเอง