คู่มือติวสอบ IELTS พร้อมเทคนิคพิชิตคะแนน

หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมทักษะการทำข้อสอบที่สำคัญทุกด้าน รวมถึงของข้อสอบทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านการอ่าน (Reading) การฟัง (Listening) การเขียน (Writing) และการพูด (Speaking) อ่านง่าย ศึกษาด้วยตัวเองได้ อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถเน้นฝึกฝนการตอบคำถามประเภทที่เป็นปัญหาในการทำข้อสอบได้ด้วย

 

ผู้เรียนจะได้ฝึกทำแบบฝึกหัดที่เหมือนกับข้อสอบ IELTS ฉบับจริง เต็มไปด้วยเคล็ดลับต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเพิ่มคะแนนสอบและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับจุดผิดพลาดที่พบบ่อยได้ ประกอบด้วยเฉลยคำตอบและบทพูดท้ายเล่ม พร้อมทั้งไฟล์เสียงสำหรับฝึกฝนการทำข้อสอบด้านการฟังและการพูด

 

หนังสือเล่มนี้จะเต็มไปด้วยเคล็ดลับต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเทคนิคในการทำข้อสอบ IELTS มากยิ่งขึ้น โดยมีแบบฝึกหัดต่าง ๆ มากมายให้ผู้อ่านได้ฝึกทำในแต่ละบท ครอบคลุมทักษะทุกด้านในข้อสอบ IELTS ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน (Reading) การฟัง (Listening) การเขียน (Writing) และการพูด(Speaking) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบสนามจริง ทั้งยังมาพร้อมเฉลยที่อธิบายคำตอบอย่างละเอียด  

 

สารบัญ

ข้อมูลเบื้องต้น ,ข้อสอบ IELTS
การฟัง

บทที่ 1     การฟังโดยทั่วไปและการฟังเชิงวิชาการ
บทที่ 2     การฟังภาษาอังกฤษ
บทที่ 3     คำถามแบบตอบสั้น (Short-Answer Questions)
บทที่ 4     คำถามแบบเติมคำตอบในช่องว่าง 1 (Completion Questions 1)
บทที่ 5     คำถามแบบเลือกคำตอบ (Multiple-Choice Questions)
บทที่ 6     คำถามแบบจับคู่ (Matching Questions)
บทที่ 7     คำถามแบบเติมคำตอบในช่องว่าง 2 (Completion Questions 2)
บทที่ 8     คำถามแบบเติมคำตอบในรูปภาพ (Labelling Questions)


การอ่าน
บทที่ 1     การหาคำตอบในบทความ (Locating Answers in Reading Texts) 
บทที่ 2     การอ่านเพื่อหารายละเอียด (Reading for Detail)
บทที่ 3     โจทย์แบบเติมคำตอบในช่องว่าง (Completion Tasks)
บทที่ 4     โจทย์แบบเลือกคำตอบ (Multiple-Choice Tasks)
บทที่ 5     โจทย์แบบระบุความถูกต้องของข้อมูล (Identification Tasks)
บทที่ 6     โจทย์แบบจับคู่ (Matching Tasks)
บทที่ 7     โจทย์แบบจับคู่หัวเรื่อง (Matching Headings)
บทที่ 8     โจทย์แบบจับคู่ประโยคต่อท้าย (Matching Sentence Endings)
บทที่ 9     โจทย์แบบเติมคำตอบในแผนผังและแผนภาพ (Flow-Chart and Diagram Completion)
บทที่ 10     คำถามแบบตอบสั้น (Short-Answer Questions)


การเขียน
บทที่ 1     เกณฑ์การประเมินข้อสอบด้านการเขียน (Writing Assessment Criteria)
บทที่ 2     การอธิบายข้อมูลอย่างครบถ้วน (Task Achievement) : โจทย์ประเภทที่ 1
บทที่ 3     การแสดงความคิดเห็นอย่างตรงประเด็น (Task Response Task 2) : โจทย์ประเภทที่ 2
บทที่ 4     การเชื่อมโยงตรรกะ (Coherence)
บทที่ 5     การเชื่อมใจความ (Cohesion)
บทที่ 6     ความสามารถในการใช้คำศัพท์ 1 : ความหลากหลาย (Lexical Resource 1: Range)
บทที่ 7     ความสามารถในการใช้คำศัพท์ 2 : ความถูกต้อง (Lexical Resource 2: Accuracy)
บทที่ 8     ความหลากหลายทางไวยากรณ์ (Grammatical Range)
บทที่ 9     ความถูกต้องทางไวยากรณ์ (Grammatical Accuracy)
บทที่ 10     ทบทวน (Review) 


การพูด
บทที่ 1     เกณฑ์การประเมินข้อสอบด้านการพูด (Speaking Assessment Criteria)
บทที่ 2     ความคล่องแคล่ว (Fluency)
บทที่ 3     การเชื่อมโยงตรรกะ (Coherence)
บทที่ 4     ความสามารถในการใช้คำศัพท์ 1 : ความหลากหลาย (Lexical Resource 1: Range)
บทที่ 5     ความสามารถในการใช้คำศัพท์ 2 : ความถูกต้อง (Lexical Resource 2: Accuracy)
บทที่ 6     ความหลากหลายทางไวยากรณ์ (Grammatical Range)
บทที่ 7     ความถูกต้องทางไวยากรณ์ (Grammatical Accuracy)
บทที่ 8     การออกเสียง 1 : คำและเสียง (Pronunciation 1: Words and Sounds)
บทที่ 9     การออกเสียง 2 : จังหวะและน้ำเสียง (Pronunciation 2: Rhythm and Intonation)
บทที่ 10 ทบทวน (Review)
บทพูด ,เฉลย

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้

สรุปเนื้อหาและแนวทางการทำข้อสอบที่ผู้อ่านมีโอกาสเจอในข้อสอบจริง อัดแน่นไปด้วยเทคนิคในการตอบคำถามและตัวอย่างในการตอบเฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียดมีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำมากมายตลอดทั้งเล่ม เรียบเรียงและเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์จาก Collins