Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Jul 13, 2023

สรุปเข้ม ชีววิทยา ม.ต้น

สรุปเนื้อหาวิชาชีววิทยา ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับประยุกต์เข้มข้น  ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมต้น สำหรับเตรียมสอบเข้าม.4 ห้องโครงการพิเศษ หรือในสนามสอบที่มีการแข่งขันสูง และทบทวนความรู้เพื่อต่อยอดในการเรียนวิชาชีววิทยาในระดับที่สูงขึ้น

 

สรุปสาระสำคัญของหน่วยความรู้วิชาชีววิทยาอย่างเป็นระบบ เจาะประเด็นสำคัญ พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบททุกบท ลำดับแนวคิด เนื้อหา เป็นตารางสรุป อ่านง่าย พร้อมภาพประกอบ 4 สี สีสันสวยงาม น่าติดตามตลอดทั้งเล่ม สำหรับเตรียมสอบ เข้า ม.4 ห้องโครงการพิเศษ GIFTED สสวท สอวน.  โรงเรียนดัง เตรียมอุดม กำเนิดวิทย์ MWIT จุฬาภรณ์

 

สารบัญ

บทที่ 1 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 2 พืชและโครงสร้างของพืช
บทที่ 3 สารอาหาร
บทที่ 4 ระบบร่างกายของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 5 ระบบนิเวศและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 6 พันธุศาสตร์เบื้องต้น
แนวข้อสอบท้ายเล่ม
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทและเฉลยแนวข้อสอบท้ายเล่ม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : เนื้อหาละเอียด เข้มข้น ครบทุกระดับความยากง่าย