เก็งข้อสอบใหม่ เข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ สตรีวิทยา หอวัง สามเสนวิทยาลัย

เตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 4-5-6) ในการเตรียมตัวสอบเข้ามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์  โดยสรุปเนื้อหาสำคัญ ซึ่งออกแบบเป็นตารางสรุปหัวข้อยากให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายมากขึ้น รวมไปถึงการปรับปรุงแนวข้อสอบในระดับประยุกต์และเข้มข้น สอดคล้องกับแนวข้อสอบเฉพาะของโรงเรียน สตรีวิทยา หอวัง สามเสนวิทยาลัย พร้อมเฉลยละเอียดแบบวิเคราะห์โจทย์และตัวเลือกทุกข้อ

 

    •     สรุปเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ครบถ้วนทุกหัวข้อที่ออกข้อสอบ ผ่านตาราง รูปภาพ และแผนภูมิความคิด : อ่านจบ เข้าใจทันที! 

    •     เจาะลึกแนวข้อสอบระดับเข้มข้น ถูกต้องตามแนวข้อสอบจริงที่เป็นข้อสอบเฉพาะ ของสนามสอบโรงเรียนชื่อดัง

 

สารบัญ

ส่วนที่่ 1 : สรุุปสาระสำคัญ วิชาวิทยาศาสตร์ 
 ❖ อาหารและระบบอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย 
 ❖ การเจริญเติบโตของร่างกาย
 ❖ ระบบอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย
 ❖ การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์
 ❖ ลักษณะทางพันธุุุกรรมของสิ่งมีชีวิต
 ❖ แรงและการเคลื่อนที่่
 ❖ แสงกับตัวกลาง 
 ❖ เสียงและการได้ยิน
 ❖ วงจรไฟฟ้า
 ❖ วัสดุุุและสสาร 
 ❖ วัฏจักรของน้ำ
 ❖ หินในท้องถิ่่น 
 ❖ ธรณีพิบัติภัย 
 ❖ ระบบสุริยะ 
 ❖ ปรากฎการณ์ของโลก   
 ❖ เทคโนโลยีอวกาศ      

 

ส่วนที่ 2 : แนวข้อสอบเข้า  
 ❖ แนวข้อสอบ ชุดที่ 1                                                        
 ❖ แนวข้อสอบ ชุดที่ 2                                                        
 ❖ แนวข้อสอบ ชุดที่ 3                                                        
 ❖ แนวข้อสอบ ชุดที่ 4                                                        
 ❖ แนวข้อสอบ ชุดที่ 5                                                        
 ❖ แนวข้อสอบ ชุดที่ 6                                                        
 ❖ แนวข้อสอบ ชุดที่ 7                                                        
 ❖ แนวข้อสอบ ชุดที่ 8                                                        
 ❖ แนวข้อสอบ ชุดที่ 9                                                        
 ❖ แนวข้อสอบ ชุดที่ 10   

                                         
ส่วนที่ 3 : เฉลยแนวข้อสอบ  
 ❖ เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 1  
 ❖ เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 2  
 ❖ เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 3  
 ❖ เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 4   
 ❖ เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 5  
 ❖ เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 6   
 ❖ เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 7   
 ❖ เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 8 
 ❖ เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 9     
 ❖ เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 10     

 

เพิ่มเติมแนวข้อสอบแบบโจทย์ประยุกต์  สอดคล้องกับแนวข้อสอบจริง