คณิตคิดในใจ ป.6

เพิ่มประสิทธิภาพในการคิดเลขในใจ ให้แม่นยำขึ้น เน้นให้เรียนรู้ทั้งเรื่องการบวก ลบ คูณและหาร ด้วยแบบฝึกที่เหมาะสมกับวัย โดยเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

 

พัฒนาการคิดคำนวณให้รวดเร็วและแม่นยำโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วย ด้วยแบบฝึกที่มีความหลากหลายจำนวนมากถึง 250 ชุด

 

สารบัญ

เทคนิคการคิดเลขในใจ
การบวกเลข 5 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 1-10
การบวกเลข 6 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 11-20
การบวกเลข 7 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 21-30
การบวกเลข 8 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 31-40
การบวกเลข 9 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 41-50
การบวกเลข 10 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 51-60
การบวกเลข 3 จำนวน (เลข 2 หลักกับเลข 2 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 61-70
การบวกเลข 4 จำนวน (เลข 2 หลักกับเลข 2 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 71-80 
การบวกเลข 5 จำนวน (เลข 2 หลักกับเลข 2 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 81-90
การบวกเลข 3 จำนวน (เลข 3 หลัก 1 จำนวนกับเลข 2 หลัก 2 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 91-100
การบวกเลข 4 จำนวน (เลข 3 หลัก 1 จำนวนกับเลข 2 หลัก 3 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 101-110
การบวกเลข 2 จำนวน (เลข 3 หลักกับเลข 3 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 111-120
การบวกเลข 3 จำนวน (เลข 3 หลัก 2 จำนวนกับเลข 2 หลัก 1 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 121-125
การบวกเลข 4 จำนวน (เลข 3 หลัก 2 จำนวนกับเลข 2 หลัก 2 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 126-130
การบวกเลข 2 จำนวน (เลข 4 หลักกับเลข 4 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 131-135
การบวกเลข 2 จำนวน (เลข 5 หลักกับเลข 4 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 136-140
การบวกเลข 2 จำนวน (เลข 5 หลักกับเลข 5 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 141-145
การบวกเลข 2 จำนวน (เลข 6 หลักกับเลข 5 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 146-150
การบวกเลข 4 จำนวน (เลขทศนิยม 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 151-160
การบวกเลข 5 จำนวน (เลขทศนิยม 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 161-170
การลบเลข 2 จำนวน (เลข 3 หลัก กับเลข 3 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 171-180
การลบเลข 2 จำนวน (เลข 4 หลักกับเลข 3 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 181-190
การลบเลข 2 จำนวน (เลข 4 หลัก กับเลข 4 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 191-200
การลบเลข 2 จำนวน (เลข 5 หลัก กับเลข 4 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 201-210
การคูณเลข 2 จำนวน (เลข 2 หลักกับเลข 2 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 211-220
การคูณเลข 2 จำนวน (เลข 3 หลักกับเลข 2 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 221-225
การคูณเลข 2 จำนวน (เลข 2 หลักกับเลขทศนิยม 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 226-230
การคูณเลข 2 จำนวน (เลข 3 หลักกับเลขทศนิยม 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 231-235
การหารเลขที่ตัวตั้งมีค่าไม่เกิน 4 หลักกับตัวหาร 2 หลัก : แบบฝึกหัดที่ 236-240
การหารเลขที่ตัวตั้งมีค่าไม่เกิน 5 หลักกับตัวหาร 2 หลัก : แบบฝึกหัดที่ 241-245
การหารเลขที่ตัวตั้งมีค่าไม่เกิน 6 หลักกับตัวหาร 2 หลัก : แบบฝึกหัดที่ 246-250

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : แบบฝึกจัดวางอ่านง่าย สบายตา มีการพิมพ์สลับสีสวยงาม (ฟ้า ชมพู เขียว ส้ม)