Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Sep 21, 2023

พิชิต 100 คะแนนเต็ม A-Level Biology

หนังสือ “พิชิต 100 คะแนนเต็ม A–Level Biology” เล่มนี้ ได้จำลองแนวข้อสอบขึ้นตาม Blueprint เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนจนเกิดทักษะการเรียนรู้ ได้นำไปใช้เป็นแนวทางเพื่อการสอบแข่งขัน และยังช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาของแต่ละช่วงชั้นเรียนอีกด้วย

 

ในการสอบ A–Level 66 Bio วิชาชีววิทยา วัดการประยุกต์ใช้ความรู้ ซึ่งมีเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

 

โดยมีโครงสร้างข้อสอบครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้ ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ระบบการทำงานต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ โครงสร้างและการทำงานของส่วนต่างๆ ในพืช พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ

 

สำหรับการเตรียมตัวสอบนี้ นักเรียนควรฝึกฝนทำโจทย์ เพื่อเพิ่มโอกาสและลดข้อผิดพลาดในการสอบ หมั่นศึกษาวิธีคิด หาเนคนิคการทำโจทย์ และฝึกทำโจทย์แบบจับเวลา เพื่อสร้างความมั่นใจในการทำข้อสอบ เพราะในวันสอบจริงมีเวลาทำข้อสอบคณิตศาสตร์เพียง 90 นาที เท่านั้น


แนวข้อสอบชีววิทยา
* แนวข้อสอบชีววิทยา ชุดที่ 1 - ชุดที่ 10

เฉลยแนวข้อสอบชีววิทยา
* เฉลยแนวข้อสอบชีววิทยา ชุดที่ 1 - ชุดที่ 10

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

* MOCK TEST จับเวลา 90 นาที
* แนวข้อสอบตรงตาม BLUEPRINT ของระบบ TCASS 
* เฉลยละเอียดอธิบายทุกข้อ
* เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย