Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Sep 26, 2023

ตะลุยข้อสอบ A-Level เคมี

“วิชาเคมี” เป็นวิชาที่ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจ และต้องมีทักษะในการคำนวณหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ผู้อ่านจึงต้องมีความแม่นยำในหลักการต่าง ๆ รวมถึงกระบวนการคิดและวิเคราะห์ที่ดีด้วย 


การฝึกทำข้อสอบล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอก่อนลงสนามสอบจริง จึงเป็นตัวช่วยที่ดีในการฝึกคิดและวิเคราะห์ข้อสอบ ทำให้ช่วยเพิ่มความเข้าใจในตัวข้อสอบมากขึ้น หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมแนวข้อสอบ A-Level วิชาเคมี ทั้งหมด 5 ชุด (ชุดละ 35 ข้อ) ตามรูปแบบข้อสอบจริงล่าสุด ที่มีทั้งข้อสอบแบบอัตนัยและปรนัย

 

ซึ่งภายในเล่มจะมีเฉลยที่อธิบายถึงกระบวนการคิดอย่างละเอียดและเป็นขั้นตอน ช่วยให้อ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น เสริมความพร้อม ความมั่นใจให้กับผู้อ่านก่อนลงมือสอบจริง

 

รวบรวมแนวข้อสอบ A-Level เคมี ทั้งหมด 5 ชุด (ชุดละ 35 ข้อ) ตามข้อสอบรูปแบบใหม่ ที่มีทั้งแบบอัตนัยและปรนัย เพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกทำข้อสอบด้วยการคิดวิเคราะห์และคำนวณแบบเป็นขั้นตอน พร้อมเฉลยที่อธิบายอย่างละเอียด เพื่อช่วยให้เตรียมพร้อมก่อนสอบจริง

 

สารบัญ
Part 1 ทำความรู้จักกับ A-Level วิชาเคมี 
Part 2 แนวข้อสอบ (ชุดที่ 1-ชุดที่ 5)
Part 3 เฉลยละเอียดแนวข้อสอบ (ชุดที่ 1-ชุดที่ 5)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

- รวบรวมและวิเคราะห์แนวข้อสอบ A-Level เคมี จำนวน 5 ชุด (ชุดละ 35 ข้อ) ซึ่งเป็นแนวข้อสอบรูปแบบใหม่ มีทั้งอัตนัยและปรนัย
- มีเฉลยที่อธิบายอย่างละเอียดและมีการอธิบายวิธีคิด วิธีคำนวณแบบเป็นขั้นตอน ช่วยเพิ่มความเข้าใจในการทำข้อสอบมากขึ้น
ท้ายเล่มมีกระดาษคำตอบ สำหรับให้ฝึกระบายคำตอบ