Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Oct 2, 2023

สูตรลัด สังคม ม.ต้น สำหรับทุกการสอบ

สรุปรวมเนื้อหา หลักสูตรของวิชาสังคม ม.ต้น ไว้อย่างครบสมบูรณ์ สอดเเทรกด้วยเทคนิคการจำ ปูพื้นฐานเพื่อระดับความรู้ที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต สรุปหลักวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในระดับชั้น ม.1-2-3 ให้เป็นฉบับย่อ เพื่อใช้ดูก่อนการสอบกลางภาค ปลายภาค ระหว่างภาค และสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4

 

สรุปหลักวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.ต้น แบบง่าย ๆ สามารถจดจำได้อย่างรวดเร็ว ใช้ทบทวนก่อนการสอบจะได้ผลเป็นอย่างยิ่ง พร้อมคำแนะนำและเทคนิคในการทำข้อสอบแนวต่าง ๆ อย่างครบถ้วน  ทำให้มีความมั่นใจในการทำข้อสอบมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้ในการทบทวน เตรียมตัวสอบแบบเร่งรัด เพื่อให้ทำคะแนนในการสอบได้ดี อ่านเข้าใจง่ายและสามารถจดจำได้อย่างรวดเร็ว

 

สารบัญ

ม.1 เทอม 1
- ภูมิศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

ม.1 เทอม 2
- ภูมิศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

 

ม.2 เทอม 1
- ภูมิศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต
ในสังคม
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

ม.2 เทอม 2
- ภูมิศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต
ในสังคม
- วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

 

ม.3 เทอม 1
- ภูมิศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

ม.3 เทอม 2
- ภูมิศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม