สูตรลัด ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6 สำหรับทุกการสอบ

รวมไวยากรณ์ เนื้อหาสำคัญวิชาภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6 แบบเร่งรัด ทุกเนื้อหาการเรียน การสอบที่นักเรียนต้องใช้ไว้ใน 1 เล่ม สรุปเนื้อหาครอบคลุม ชัดเจน ในรูปแบบของรูปเล่มที่สวยงาม เพื่อใช้สำหรับทุกการสอบ ทั้งการสอบระหว่างเรียน สอบกลางภาค สอบปลายภาค การสอบชิงทุน และการสอบทุกด้านภาษาอังกฤษ ฯลฯ

 

สารบัญ

ป.1
Alphabets
Numbers
Days and Months
My Family
My school
Myself
Body Parts
Vegetables and Fruits
Animals
A/An
Nouns
This, That/These, Those
Is, Am, Are
Has/Have
Like, Don’t like
Can, Cannot
Question Words
Greetings
 

 ป.2
Foods and Drinks
Colors
Occupations
Places and Transports
Weather
Seasons
Verbs
Number of Nouns
Singular Noun
Plural Noun
A/An/The
Verb to be (is, am, are)
Pronouns
Have/Has
Can, Can't
Vocabularies
 

ป.3
Greetings
Thank you
Apology
Introduce people
Request and Permission
Adjectives
Countable Nouns and
Uncountable Nouns
Possessive Adjectives
Prepositions
WH-Questions
Present Simple Tense
Present Continuous Tense
Vocabularies
 

ป.4
Introduce yourself
Nice to meet you
How are you?
What is your job?
How old are you?
Where are you from?
What subjects do you like?
When is your birthday?
A, An
The
Some, Any
A few, few, A little, little
Much, Many
How much? How many?
This, That, These, Those
Someone, Anyone,
Everyone, No one
Adjectives
Adverbs
Present Simple Tense
Present Continuous Tense
Vocabularies

 

ป.5
How are you?
Congratulations
Excuse me
Asking Permission
Borrowing and Lending
Verb to be
Verb to have
Verb to do
Present Simple Tense
Past Simple Tense
Future Simple Tense
WH-Questions
Words of Quantity
A few, A little
Much, Many
Prepositions
Vocabularies
 

ป.6
Articles
Some, Any
Question Words
Pronouns
Present Simple Tense
Present Continuous Tense
Past Simple Tense
Past Continuous Tense
Future Simple Tense
Subject - Verb Agreement
Comparison
Preposition
Words of Quantity
Can/Could
Will/Would
Shall/Should
May/Might
Must
Vocabularies