สูตรลัด สังคม ม.ปลาย สำหรับทุกการสอบ

สรุปรวมเนื้อหา หลักสูตรของวิชาสังคม ม.ปลาย ไว้อย่างครบสมบูรณ์ สอดเเทรกด้วยเทคนิคการจำ ปูพื้นฐานเพื่อระดับความรู้ที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต สรุปหลักวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในชั้น ม.4-5-6 ให้เป็นฉบับย่อ เพื่อใช้ดูก่อนการสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาคเรียน สอบปลายภาคเรียน และการสอบ A-Level

 

สรุปหลักวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.ปลาย แบบง่าย ๆ สามารถจดจำได้อย่างรวดเร็ว ใช้ทบทวนก่อนการสอบจะได้ผลเป็นอย่างยิ่ง พร้อมคำแนะนำและเทคนิคในการทำข้อสอบแนวต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ทำให้มีความมั่นใจในการทำข้อสอบมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้ในการทบทวนเตรียมตัวสอบแบบเร่งรัด เพื่อให้ทำคะแนนในการสอบได้ดี อ่านเข้าใจง่าย และสามารถจดจำได้อย่างรวดเร็ว

 

สารบัญ

ศีลธรรม
• ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
• พุทธประวัติ
• อริยสัจ 4
• พุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง
• หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
• พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต
• การสังคายนาและเผยแผ่พระไตรปิฎก
• วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
• พุทธศาสนสุภาษิต
• ศาสนาคริสต์
• ศาสนาอิสลาม
• ศาสนาฮินดู
• ศาสนาซิกข์

 

เศรษฐศาสตร์
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
• กลไกราคา
• การพัฒนาเศรษฐกิจ
• ระบบเศรษฐกิจ
• การเงินการคลัง
• ปัญหาทางเศรษฐกิจ
• ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ
• สหกรณ์
• เศรษฐกิจไทย

 

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
• วัฒนธรรมและสังคม
• อิทธิพลจากภายนอกต่อสังคมไทย
• อิทธิพลจากอารยธรรมจีน
• อิทธิพลจากอารยธรรมตะวันตก
• การเมืองการปกครอง
• ประชาธิปไตย
• การปกครองระบอบเผด็จการ
• กฎหมายที่สำคัญในชีวิตประจำวัน
• กฎหมายอาญา
• รัฐธรรมนูญ

 

ประวัติศาสตร์
• การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
• การปฏิวัติอุตสาหกรรม
• อารยธรรมตะวันตกสมัยโบราณ
• อารยธรรมตะวันออก
• การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ของประเทศจีน
• การปฏิรูปสังคมและการศึกษา
ของไทย สมัยรัชกาลที่ 5
• ความขัดแย้งระหว่างประเทศ
• สงครามโลกครั้งที่ 1
• สงครามโลกครั้งที่ 2
• สงครามเย็น