คู่มือชำแหละข้อสอบ TU-GET READING

TU-GET หรือ Thammasat University General English Test คือข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยสถาบันภาษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคำว่า TU-GET นั้นย่อมาจากคำว่า ThammasatUniversity General English Test หรือ แบบทดสอบภาษาอังกฤษทั่วไปของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อสอบด้านการอ่าน (Reading) ข้อสอบส่วนไวยากรณ์หรือโครงสร้าง (Grammar หรือ Structure) และสุดท้ายคือข้อสอบส่วนคำศัพท์ (Vocabulary)


ข้อสอบ TU-GET มีคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
•    Reading 500 คะแนน (50 ข้อ)
•    Structure 250 คะแนน (25 ข้อ)
•    Vocabulary 250 คะแนน (25 ข้อ)


หนังสือเล่มนี้จะพาผู้อ่านมาศึกษาข้อสอบในส่วนการอ่าน (Reading) โดยจะใช้วิธีการชำแหละข้อสอบส่วนการอ่านอย่างละเอียด รวมถึงการวิเคราะห์รูปแบบข้อสอบที่เจอในสนามจริง คำถามที่พบบ่อย รวมถึงแจกเทคนิคต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น และปิดท้ายด้วยการเตรียมความพร้อมผ่านข้อสอบจำลองท้ายเล่ม 

 

อัดแน่นไปด้วยเทคนิคในการทำข้อสอบ TU-GET ในส่วน READING ประกอบด้วยคำถามและตัวเลือกที่มักพบบ่อย กลยุทธ์ในการทำข้อสอบในสนามจริง และแบบฝึกหัดที่ช่วยเตรียมพร้อมให้ผู้อ่านคุ้นเคยกับข้อสอบ นอกจากนี้ผู้อ่านจะได้ฝึกทำข้อสอบจำลองที่มีจำนวนข้อและระดับความยากเหมือนกับข้อสอบจริงอีกจำนวน 3 ชุดท้ายเล่ม

 

สารบัญ
บทนำจากผู้เขียน
บทนำบรรณาธิการ
วิธีใช้หนังสือเล่มนี้ 


เทคนิคการทำข้อสอบ Reading
•    การคาดเดา (Predicting)
•    การอ่านแบบเร็ว (Skimming)
•    การอ่านหาข้อมูลเฉพาะ (Scanning)
•    การหาใจความสำคัญ (Finding the Main Idea)
•    การเดาคำศัพท์จากบริบท (Using Context Clues)
•    การระบุคำอ้างอิง (Determining Reference)
•    การอนุมาน (Making Inferences)
•    การหาวัตถุประสงค์และน้ำเสียง (Identifying Purpose and Tone)


เจาะลึกรูปแบบคำถามที่พบบ่อย
•    คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของบทความ 
•    คำถามเกี่ยวกับรายละเอียดในบทความ
•    คำถามเกี่ยวกับคำอ้างอิงที่ใช้แทนข้อมูลอื่น
•    คำถามเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์หรือวลีในบทความ
•    คำถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบทความ
•    คำถามเกี่ยวกับน้ำเสียงของบทความ
•    คำถามเกี่ยวกับการอนุมาน
•    คำถามถูกหรือผิด
 

ข้อสอบจำลอง
• ข้อสอบ Reading ชุดที่ 1 
• ข้อสอบ Reading ชุดที่ 2 
• ข้อสอบ Reading ชุดที่ 3 
เฉลยข้อสอบจำลอง
• เฉลยข้อสอบ Reading ชุดที่ 1 
• เฉลยข้อสอบ Reading ชุดที่ 2 
• เฉลยข้อสอบ Reading ชุดที่ 3 
ประวัติผู้เขียน

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : 

แนะนำเคล็ดลับและเทคนิคสำคัญที่ผู้สอบควรอ่านก่อนลงสนามสอบจริง
ประกอบด้วยข้อสอบจำลองให้ฝึกทำจำนวน 3 ชุด
เฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด
ชำแหละโจทย์ทุกแบบในข้อสอบ TU-GET พาร์ต READING พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท
จำนวนข้อสอบในแต่ละชุดและระดับความยากอิงตามข้อสอบจริง