Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Jan 31, 2024

แนวข้อสอบ A-Level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (แนวใหม่) พิชิตข้อสอบมั่นใจ ก่อนสอบจริง

เน้นครบทุกหัวข้อการสอบของวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ตามกฎเกณฑ์การสอบ A-Level ในสนามสอบจริง โดยวัดการประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 

สารบัญ

แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ชุดที่ 4
แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ชุดที่ 5
แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ชุดที่ 6
แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ชุดที่ 7
แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ชุดที่ 8
แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ชุดที่ 9
แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ชุดที่ 10
แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ชุดที่ 11
แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ชุดที่ 12

เฉลยแนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ชุดที่ 1-12

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : A-Level หรือ Applied Knowledge Level การสอบที่วัดความรู้เชิงวิชาการ โดยเน้นการนําความรู้ทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ในรูปแบบเชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์สู่การใช้งานได้อย่างแท้จริง ครบทั้งข้อสอบอัตนัย และปรนัย กฎเกณฑ์ + แนวทาง + ข้อสอบ + เฉลย ล่าสุด