พิชิต 100 คะแนนเต็ม A-Level Math 1

หนังสือ “พิชิต 100 คะแนนเต็ม A–Level Math 1” เล่มนี้ ได้จำลองแนวข้อสอบขึ้นตาม Blueprint เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนจนเกิดทักษะการเรียนรู้ ได้นำไปใช้เป็นแนวทางเพื่อการสอบแข่งขัน และยังช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาของแต่ละช่วงชั้นเรียนอีกด้วย

 

การสอบ A–Level (Applied Knowledge Level) เปลี่ยนแปลงมาจากการสอบวิชาสามัญมุ่งเน้นการสอบวัดความรู้โดยอ้างอิงจากเนื้อหาตั้งแต่ชั้น ม.4–ม.6 ตามหลักสูตรของ สพฐ. โดยคะแนนของ A–Level สามารถใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้ 3 รอบ คือ โควตา แอดมิชชัน และสอบตรง


ในการสอบ A–Level 66 Math 1 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 วัดการประยุกต์ใช้ความรู้ ซึ่งมีเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยมีโครงสร้างข้อสอบครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้ จำนวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น และแคลคูลัส


สำหรับการเตรียมตัวสอบนี้ นักเรียนควรฝึกฝนทำโจทย์ เพื่อเพิ่มโอกาสและลดข้อผิดพลาดในการสอบ หมั่นศึกษาวิธีคิด หาเนคนิคการทำโจทย์ และฝึกทำโจทย์แบบจับเวลา เพื่อสร้างความมั่นใจในการทำข้อสอบ เพราะในวันสอบจริงมีเวลาทำข้อสอบคณิตศาสตร์เพียง 90 นาที เท่านั้น

 

สารบัญ

 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
* แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
* แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
* แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
* แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4
* แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5
* แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 6
* แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7
 

เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์
* เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
* เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
* เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
* เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4
* เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5
* เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 6
* เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ :

* MOCK TEST จับเวลา 90 นาที
* แนวข้อสอบตรงตาม BLUEPRINT ของระบบ TCASS 
* เฉลยละเอียดอธิบายทุกข้อ
* เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย