TBX Korean Grammar in Use Intermediate (Thai Edition) แบบเรียนไวยากรณ์เกาหลีระดับกลาง

TBX Korean Grammar in Use Intermediate (Thai Edition) แบบเรียนไวยากรณ์เกาหลีระดับกลาง

- รวบรวมไวยากรณ์ที่พบบ่อยในข้อสอบ TOPIK II (TOPIK 2 ระดับกึบ 3 และกึบ 4)
- คำอธิบายไวยากรณ์อย่างละเอียดและแบบฝึกหัดที่ง่ายต่อผู้เรียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง
- เปรียบเทียบไวยากรณ์ที่มีความหมายและรูปแบบคล้ายกันเพื่อให้เห็นความอย่างชัดเจน
- รูปแบบไวยากรณ์และแบบฝึกหัดที่ออกแบบมาเพื่อการเตรียมตัวสอบ TOPIK ระดับกลางโดยเฉพาะ
- ดาวน์โหลด MP3 ฟรี
- เหมาะกับผู้สนใจเรียนด้วยตัวเอง รวมถึงอาจารย์สอนภาษาเกาหลีที่ต้องการสื่อการสอนคุณภาพ
เขียนโดยทีมงานเจ้าของภาษาเกาหลีตัวจริง ได้แก่ 민진영 มิน จินยอง (Min Jin-young), 안진명 อัน จินมยอง (Ahn Jin-myung) เขียน

 

หนังสือจาก TBX Korean รวบรวมไวยากรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและพบบ่อยในข้อสอบ TOPIK II ระดับกึบ 3-4  มีคำอธิบายไวยากรณ์อย่างละเอียดและแบบฝึกหัดที่ง่ายต่อผู้เรียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง แถมฟรีไฟล์เสียง MP3

 

สารบัญ

บทที่่1
추측과 예상을 나타낼 때
การคาดเดาและการคาดคะเน
บทที่่2
대조를 나타낼 때
การแสดงความขัดแย้ง
บทที่่3
서술체와 반말체
ภาษาเขียนและการพููดแบบไม่เป็นทางการ
บทที่่4
이유를 나타낼 때
การแสดงเหตุุผล
บทที่่5
다른 사람의 말이나 글을 인용할 때
การอ้า งอิงคำพููดหรือตัวหนังสือของผู้อื่่น
บทที่่6
결심과 의도를 나타낼 때
การแสดงความตั้้งใจและเจตนา
บทที่่7
추천과 조언을 나타낼 때
การให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ
บทที่่8
회상을 나타낼 때
การระลึกถึงความหลัง
บทที่่9
피동을 나타낼 때
ประธานถููกกระทำ
บทที่่10
사동을 나타낼 때
ประธานให้ ผู้อื่่นกระทำ
บทที่่11
조건을 나타낼 때
การแสดงเงื่่อนไข
บทที่่12
추가를 나타낼 때
การให้ข้อมููลเพิ่่มเติม
บทที่่13
도중을 나타낼 때
การกระทำที่่เข้ามาแทรก
บทที่่14
정도를 나타낼 때
การบอกระดับหรือปริมาณ
บทที่่15
선택을 나타낼 때
การแสดงตัวเลือก
บทที่่16
시간이나 순차적 행동을 나타낼 때
การบอกช่วงเวลาหรือลำดับของการกระทำ
บทที่่17
발견과 결과를 나타낼 때
การค้นพบข้อมูู ลและแสดงผลลัพธ์
บทที่่18
상태를 나타낼 때
สภาพของการกระทำ
บทที่่19
성질과 속성을 나타낼 때
ลักษณะและคุุณสมบัติเฉพาะ
บทที่่20
강조를 나타낼 때
การเน้นย้้ำ
บทที่่21
목적을 나타낼 때
จุุดประสงค์ของการกระทำ
บทที่่22
완료를 나타낼 때
การกระทำที่่เสร็จสิ้้นแล้ว
บทที่่23
소용없음을 나타낼 때
การกระทำที่่ ไม่เกิดผลประโยชน์
บทที่่24
가정 상황을 나타낼 때
การแสดงสมมติฐาน
บทที่่25
후회를 나타낼 때
การแสดงความเสียดาย
บทที่่26
습관과 태도를 나타낼 때
ลักษณะนิสัยและทัศนคติ
■ ภาคผนวก
● เฉลยแบบฝึกหัด 
● 대화를 만들어 볼까요? Script 
● สารบัญไวยากรณ์ 
● Digital Service 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : นิยมทั่วโลก น่าเชื่อถือ เขียนโดยเจ้าของภาษาตัวจริง

 

-----------------------

รีวิวหนังสือ
1.ต้องการครูสอนภาษาเกาหลีหรือเปล่า นี่เป็นหนังสือที่เหมาะจะอยู่บนชั้นวางหนังสือของคุณ ในเล่มนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลสำหรับผู้เรียนระดับกลางไปจนถึงระดับสูง โดยคำอธิบายที่ครอบคลุมและเป็นระบบ รวมถึงคำอธิบายไวยากรณ์อย่างละเอียดและตัวอย่างการใช้งานเหล่านี้จะช่วยให้คุณทำความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งบทสนทนาและแบบฝึกหัดในแต่ละบทยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนอีกด้วย เหมาะสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมทั้งค้นหาจุดบกพร่องหรือข้อผิดพลาด ขอแนะนำหนังสือเล่มนี้ให้คุณเลย

- Kylie McCallum, Primary and ESL Teacher and KSL Student, ประเทศนิวซีแลนด์

2.คำอธิบายที่ชัดเจนและภาษาที่สามารถนำไปใช้ได้จริง รวมไปถึงเนื้อหามากมายในหนังสือเล่มนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ฉันในฐานะผู้เรียนภาษาเกาหลี ในหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยบทสนทนา แบบฝึกหัด รูปภาพ ไฟล์เสียง บทวิจารณ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย นับว่าเป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีสำหรับนักเรียนในชั้นเรียนและผู้เรียนที่ศึกษาด้วยตนเอง เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ผู้เรียนทุกคนต้องการสำหรับการเรียนภาษา พอรู้ว่าหนังสือเล่มนี้ออกมาฉันก็รีบไปต่อคิวที่ร้านหนังสือทันที

- Katie Lloyd, EFL Instructor, Konkuk University

3.หนึ่งในปัญหาที่ผู้เรียนภาษาเกาหลีระดับกลางพบบ่อยคือ ความสับสนในข้อแตกต่างของไวยากรณ์ที่เคยเรียนแล้วกับไวยากรณ์ใหม่ที่มีความหมายคล้ายกัน ทำให้หลายคนไม่แน่ใจว่าควรใช้อย่างไร ดังนั้นฉันจึงอยากแนะนำหนังสือเล่มนี้ให้กับผู้เรียนที่กำลังสับสนในไวยากรณ์ที่เคยเรียนมา หรือต้องการตัวอย่างการใช้ไวยากรณ์ที่มีความหมายยาก รวมถึงผู้เรียนที่อยากเรียนรู้ไวยากรณ์ใหม่ ๆ สำหรับนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสำหรับใครที่กำลังต้องการหนังสือเตรียมตัวสอบ TOPIK ห้ามพลาดเล่มนี้เด็ดขาด

- คัง ซูมี, อาจารย์, Korean Language Education Center, Seogang University
-----------------------

Korean Grammar in Use Series มี 3 เล่ม
รวมไวยากรณ์ทั้งหมดในข้อสอบ TOPIK ระดับ 1-6!
เข้าใจความแตกต่างระหว่างโครงสร้างไวยากรณ์ที่คล้ายกันได้ง่ายๆ! มีทั้งหมด 3 เล่ม

TBX Korean Grammar in Use Beginning (Thai Edition) แบบเรียนไวยากรณ์เกาหลีระดับต้น
TBX Korean Grammar in Use Intermediate (Thai Edition) แบบเรียนไวยากรณ์เกาหลีระดับกลาง
TBX Korean Grammar in Use Advanced (Thai Edition) แบบเรียนไวยากรณ์เกาหลีระดับสูง
-----------------------

เกี่ยวกับผู้เขียน

1.민진영- มิน จินยอง (Min Jin-young)
ปริญญาเอกเกาหลีศึกษา Yonsei University
ปริญญาโทการสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ 
Yonsei University
 อาจารย์ Yonsei University
 อาจารย์ Seoul National University of Science and Technology
 อาจารย์ Chung-Ang University
 อดีตอาจารย์สอนภาษาเกาหลี Kyunghee University
  Konkuk University และ National University of Arts
 อดีตผู้ประสานงานสถาบันสอนภาษาเกาหลี Konkuk University

 

ผลงานหนังสือ
 ผู้เขียนร่วมหนังสือ Correct Your Korean-150 Common 
Grammar Errors (2019), Darakwon 
 ผู้เขียนร่วมหนังสือ KBS Everyday Living Korean-Intermediate 
(2015), Hyungseul Edutainment Media & Joy 
 ผู้เขียนร่วมหนังสือ Konkuk Korean 2-1, 2-2 (2011), Konkuk 
University Press 

 หนังสือ Talk Talk Korean for Beginners (2011), Pagijong Press 
 ผู้เขียนร่วมหนังสือ Korean 5 (2009), Konkuk University Press, etc. 
 ผู้เขียนร่วมหนังสือ 2000 Essential Korean Words for Beginners 
(2008), Darakwon

2.안진명- อัน จินมยอง (Ahn Jin-myung)
ปริญญาโทการสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ 
Yonsei University
 ครูสอนภาษาเกาหลี Yongsan International School of Seoul
 อดีตอาจารย์ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง Seoul Theological University
 อดีตอาจารย์สาขาภาษาเกาหลีและวรรณกรรม Dongduk Women’s University
 อดีตอาจารย์ศูนย์ภาษาเกาหลี Ewha Womens University
 อดีตอาจารย์สถาบันสอนภาษาเกาหลี Chung-Ang University


ผลงานหนังสือ
 ผู้เขียนร่วมหนังสือ Korean Grammar in Use_Advanced (2013), Darakwon 
 ผู้เขียนร่วมหนังสือ Language Institute of Chung-Ang University Textbook
Korean 1, 2 (2012), Chung-Ang University 
 ผู้เขียนร่วมหนังสือ 맞춤 한국어 (Customized Korean) for French Speaking Children 4 (2012), Ministry of Education, Science and Technology 
 ผู้เขียนร่วมหนังสือ Korean Grammar in Use_Beginning (2010), Darakwon

-----------------------

แนะนำหนังสือแบรนด์ TBX

TBX สนับสนุนทุกคนให้มีความฝัน ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย พร้อมเป็นเพื่อนร่วมทางสู่ความเป็นเลิศในแบบฉบับของทุกคน

TBX มีพันธกิจหลักในการพัฒนาเป้าหมาย Sustainable Development Goals ตามแนวทางของ United Nations โดยเฉพาะด้าน Quality Education และด้าน Decent Work and Economic Growth มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับสากล ช่วยให้ทุกคนได้รับโอกาสงานที่ดี มีรายได้สูงขึ้น และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต

TBX: Think Big, journey towards eXcellence

คิดฝันให้ใหญ่...ก้าวไปให้เลิศ

www.thinkbeyondbook.com

Remarks: TOPIK, Trademark & Copyright by NIIED (National Institute for International Education), Republic of Korea. This product is not endorsed or approved by NIIED.