Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Feb 14, 2024

แนวข้อสอบติวเข้มฟิสิกส์ IJSO ม.ต้น

เสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้เชี่ยวชาญและแข็งแกร่ง ด้วยการฝึกทำแนวข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ก่อนสอบเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ อีกทั้งยังใช้ปูพื้นฐานก่อนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้อีกด้วย 

 

แนวข้อสอบมีความใกล้เคียงกับการสอบโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ พร้อมเฉลยละเอียดที่สรุปให้เข้าใจคำตอบได้อย่างชัดเจน โดยเนื้อหาของแนวข้อสอบจะเน้นคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์แบบซับซ้อน เพื่อให้เด็กนำทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้แก้โจทย์ปัญหาให้ได้มากที่สุด 

 

สารบัญ

แนวข้อสอบวิชาการโอลิมปิกระดับชาติ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) สาขาฟิสิกส์ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบวิชาการโอลิมปิกระดับชาติ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) สาขาฟิสิกส์ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบวิชาการโอลิมปิกระดับชาติ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) สาขาฟิสิกส์ ชุดที่ 3
แนวข้อสอบวิชาการโอลิมปิกระดับชาติ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) สาขาฟิสิกส์ ชุดที่ 4
แนวข้อสอบวิชาการโอลิมปิกระดับชาติ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) สาขาฟิสิกส์ ชุดที่ 5 
พร้อมเฉลยละเอียดครบทุกข้อ
 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ภาพประกอบชัดเจน การจัดรูปเล่มอ่านง่ายสบายตา