เตรียมสอบ ภาษาอังกฤษ ป.4

สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับเตรียมความพร้อมสำหรับน้องนักเรียนที่จะเข้าศึกษาในห้องเรียนหลักสูตรคาทอลิกหรือเครือสาธิต โรงเรียนประจำจังหวัด โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ โดยมีเนื้อหาและแบบฝึกหัดตรงตามสาระการเรียนรู้ที่ใช้สอนในโรงเรียนจริง และแนวข้อสอบในการสอบเลื่อนระดับชั้นและติวสอบเพิ่มคะแนนตลอดปีการศึกษา

 

เนื้อหาครอบคลุมและถูกต้องตามหนังสือที่ใช้เรียนในห้องเรียนจริง ๆ แบบฝึกหัดหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหา มากกว่า 300 ข้อ

 

สารบัญ

Unit 1 : Let's get outside.
Unit 2 : I want to…
Unit 3 : Dates & Past
Unit 4 : English is the easiest!
Unit 5 : I went under the bridge
Unit 6 : Style & Look
Unit 7 : I’m going to…
Unit 8 : Work hard, Play hard
Test แนวข้อสอบท้ายเล่ม
Answer keys

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : เนื้อหาครอบคลุมและถูกต้อง ตรงตามหนังสือเรียนจริงในห้องเรียน