เปลี่ยนกรรมทำแล้วรวย

เปลี่ยนกรรมทำให้ชีวิตดีขึ้นตลอดไป

 เปลี่ยนกรรมทำแล้วรวย เป็นหนังสือที่เปิดเผยพุทธวิธีที่จะทำให้ผู้ที่ปฏิบัติตาม
เกิดความ ร่ำรวยทั้งวัตถุ และ บุญกุศล เนื้อหาภายในเล่มมีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่อง  เช่น ชาตินี้จะไม่จนอีกต่อไป
เปลี่ยนกรรม เสริมบารมี เปลี่ยนกรรมดับอวิชชาเพิ่มปัญญา พาอุดมสุข
เปลี่ยนกรรม  ให้พ้นจากเจ้ากรรมนายเวร  
เปลี่ยนกรรม  ให้ปราศจากศัตรู
เปลี่ยนกรรม ให้ชนะภัยอันตราย
เปลี่ยนกรรม ให้มั่งมีศรีสุข
เปลี่ยนกรรม ให้คุณไสย มนต์ดำมิอาจย่างกราย มหาพุทธานุภาพ
เปลี่ยนกรรม  ทำให้ชีวิตดีขึ้นตลอดไป

มากไปกว่านั้นยังบอก วิธีเปลี่ยนกรรม ในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงสุดยอดมหาคาถาบูชาพระพุทธเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต มากไปกว่านั้น ในท้ายของหนังสือยังมีกระดาษทองมหาสิริมงคลเปลี่ยนกรรมในเล่มด้วย

คำนิยม

     หนังสือเปลี่ยนกรรมทำแล้วรวย ถือเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่สะท้อนความสงสัยและหลายๆคำตอบที่ทางวิทยาศาสตร์ยังตอบให้ไม่ได้ โดยเฉพาะเรื่องของ“กรรม” ที่เป็นสิ่งที่สำคัญกับทุกชีวิตถึงแม้ว่าจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันก็ตาม เหมือนกฎแรงโน้มถ่วง ที่เป็นจริงอยู่แม้กาลเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ตาม เช่นเดียวกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่ยังคงเป็นความเป็นทฤษฎีที่ยังไม่มีใครมาล้มได้อย่างแท้จริง

    ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุริยา รัตนกุล (นักภาษาศาสตร์ชั้นนำเมืองไทย)

     หนังสือ เปลี่ยนกรรมทำแล้วรวย เป็นหนังสือที่ได้นำความลับของกฎแห่งกรรมมาเปิดเผยให้ผู้อ่านได้เข้าใจกระบวนการทำงานของกฎแห่งกรรมดียิ่งขึ้น ซึ่งท่านได้อธิบายด้วยภาษาเรียบง่าย แต่ลุ่มลึกไปด้วยเนื้อหา นอกจากนั้นหนังสือเล่มนี้ยังได้ชี้แนวทางการพัฒนาตนตามกระบวนการของธรรมชาติไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตได้จริง ตั้งแต่การดำเนินชีวิตทั่วไปจนกระทั่งสามารถที่จะบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของชีวิตได้

    พระอาจารย์ มหาบุญมี   มาลาวชิโร (วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล) 

      หนังสือ เปลี่ยนกรรม ทำแล้วรวย ได้ให้แง่คิดในการลงมือทำเพื่อดำเนินชีวิตอย่าง แยบคายและมีสติ ดังตัวอย่างบางตอนที่เขียนได้ตรงใจ และโดนใจอย่างถึงที่สุด  เรื่องกฎแห่งกรรม กล่าวถึงต้นเหตุและผลกรรมไว้อย่างยุติธรรม 

    ดร. สุวัตร นานันท์ (อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)