๓๙ พุทธมรรคา ถ้ารู้แล้ว ทำไมถึงไม่ทำ

บางคนชอบอ้างว่ารู้แล้ว แต่พอจะลงมือทำก็สายไปเสียแล้ว

หนังสือ ๓๙ พุทธมรรคา ถ้ารู้แล้ว ทำไมถึงไม่ทำ เป็นหนังสือดีที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของมนุษย์ให้ดำเนินตามแนวทางของพระ พุทธศาสนาเพื่อให้เกิดเป็นสิริมงคลแด่ผู้ปฏิบัติตาม  เพราะคนส่วนใหญ่มักบอกกับตนเองว่า ฉัน (อัตตา) รู้แล้ว แต่เมื่อรู้แล้ว ทำไมถึงไม่ลองลงมือปฏิบัติ เพราะหลักธรรมของพระพุทธศาสนามีความพิเศษอยู่ที่ ถ้าใครลงมือปฏิบัติ ก็มักจะประสบผลตามที่ตนได้ตั้งใจไว้

     ๓๙ พุทธมรรคาฯ จึงเป็นหนังสือที่ทางสำนักพิมพ์มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ประยุกต์หลักธรรมจากมรรค ๘ เป็น ๓๙ มรรค เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นกว่าเดิม และสามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

คำนิยม
     หนังสือ “ ๓๙  พุทธมรรคา ถ้ารู้แล้ว ทำไมไม่ทำ”  เล่มนี้    น่าหยิบมาอ่านอย่างยิ่ง ตั้งแต่มรรควิธีแรกถึงบทสุดท้าย ถือเป็นการเดินตามมรรคแห่งพระพุทธศาสนา อย่างแท้จริง
                                                                                          พระราชปริยัติโสภณ
                                                                                รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น

     หนังสือ ๓๙ พุทธมรรคา ถ้ารู้แล้ว ทำไมถึงไม่ทำ เป็นหนังสือที่ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีการประยุกต์หลักธรรมนำมาผสมผสานกับการดำเนินชีวิตของคนทั่วไปอย่างลงตัว และดูไม่ขัดเขิน โดยเราสามารถเลือกดูมรรควิธีที่เราอยากรู้ หรือเฉพาะเจาะจงได้

                                                                                           สิรภพ รุจรัตนพล
   อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม