วัฒนธรรมองค์กร

คุณค่าที่ซื้อมา หาไม่ได้แต่สร้างได้

วัฒนธรรมองค์กร คือเบื้องหลังความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่ ผู้บริหารทุกองค์กรจึงแสวงหาวิธีการที่จะทำให้องค์กรของตนมี วัฒนธรรมที่ดี แต่โชคร้ายที่วิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นจริงนั้น แทบไม่เคยมีใครกล่าวถึงได้อย่างเป็นรูปธรรม

      หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกที่กล่าวถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยตรง โดยเสนอแนะวิธีในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงในองค์กรของท่าน ซึ่งครอบคุลมถึง การกำหนดค่านิยมขององค์กร (Core Value) การประเมินวัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร การสื่อสารเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  และเทคนิคการแก้ปัญหา ซึ่งล้วนแต่เป็นวิธีการที่จะทำให้วัฒนธรรมองค์กรที่ดี ติดอยู่กับองค์กรของท่านตลอดไป