Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Dec 27, 2015

สรุปหลักภาษาไทย-วรรณคดีวิจักษ์ ม.๔-๕-๖ ฉบับสมบูรณ์

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย และที่สำคัญที่สุดภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ

ตลอดจนการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองของคนไทยมาอย่างช้านานอีกด้วยทางคณะผู้จัดทำจึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษาไทย ทั้งเพื่อการเรียนรู้การสอบแข่งขัน และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตจริง

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับน้องๆ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

สารบัญ

การใช้คำในภาษาไทย
ภาษาไทยในการสื่อสาร
ภาษาและวัฒนธรรม
วรรณคดีวิจักษ์เรื่องที่ ๑ นมัสการมาตาปิตุคุณ และนมัสการอาจริยคุณ
วรรณคดีวิจักษ์เรื่องที่ ๒ อิเหนา ตอน ศึกกระหมังกุหนิง
วรรณคดีวิจักษ์เรื่องที่ ๖ ทุกข์ของชาวนาในบทกวี
วรรณคดีวิจักษ์เรื่องที่ ๘ มหาเวสสันดรชาดก