เศวตฉัตรนาคา ๑

ลูกหลานเรา เราย่อมรักแลเป็นห่วงพวกมัน เห็นมันมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอย ถึงพวกเราจะตายไปแล้วก็ยังเป็นห่วงพวกมันอยู่

 แล้วยามมันมีเคราะห์หามยามร้ายจะไม่ให้กลับมาช่วยพวกมันได้อย่างไร ผีบรรพบุรุษเอ่ย

เศวตฉัตรนาคาเป็นเรื่องราวของพระนางอินทรเทวี พระมเหสีแห่งพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ผู้สร้างปราสาทบายอน พระนางขึ้นเป็นพระมเหสีแทนพระนางชัยราชเทวีผู้เป็นน้องสาวหลังจากที่พระนางสิ้นชีวิตลง

พระนางอินทรเทวีเป็นอาจารย์ใหญ่ในวัดทางพระพุทธศาสนาเพื่อสอนสตรีเขมร เป็นหลักฐานครั้งแรกที่แสดงให้เห็นว่าสตรีเขมรได้รับการศึกษาและมีบทบาทในการแต่งโศลกสันสกฤตและเขียนจารึก

นอกจากนั้นเศวตฉัตรนาคายังเป็นเรื่องของการต่อสู้แย่งชิงความเป็นใหญ่ในดินแดนที่เชื่อกันว่าเจ้าของดินแดนเดิมคือพญานาค เศวตฉัตรแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนเศวตฉัตรที่ปักลงพื้นแผ่นดินแห่งนาคา

และมีเรื่องเล่าจากบันทึกของราชทูตจีนที่ว่ากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ขึ้นครองนครแห่งนี้จำต้องเสด็จขึ้นไปบรรทมกับนางพญานาคบนปราสาทพิมานอากาศทุกราตรี ผู้เขียนจึงหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นในการเขียนนวนิยาย