Category:
Mar 4, 2016

ติวเข้ม ป.6 สอบเข้า ม.1 พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน

รวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยทุกปี คัดสรรมาอย่างดีโดยคณาจารย์คุณภาพ วิเคราะห์เจาะตรงทุกประเด็น ทุกเนื้อหา ครบถ้วนทุกวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สั้นๆ กระชับใจความสำคัญ มีหลักอธิบายในข้อสอบนั้นๆ อย่างละเอียด เพื่อให้ตอบได้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ โอกาสสอบติดมีสูง


พร้อมเฉลยข้อสอบแบบละเอียด ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อเข้าเรียนต่อ ม.1 ในโรงเรียนทั่วประเทศทั้งโรงเรียนรัฐ และโรงเรียนเอกชน ที่นักเรียนจำนวนมากอยากเรียนต่อ เช่น ชิโนรสวิทยาลัย , ทวีธาภิเศก , เทพศิรินทร์ ,บางปะกอกวิทยาคม , เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ , ศึกษานารี , สวนกุหลาบวิทยาลัย , ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง , เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า , เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ , บดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี) , สุรศักดิ์มนตรี , หอวัง ฯลฯ

...ถ้าตอบถูกมากกว่า 50% ในหนังสือเล่มนี้ สามารถสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 ในโรงเรียนที่อยากเข้าได้แน่นอน

สารบัญ

แนวข้อสอบ วิชาที่ 1   : วิทยาศาสตร์
ชุดที่ 1 ข้อ 1  ถึง 50
ชุดที่ 2 ข้อ 51 ถึง 100
ชุดที่ 3 ข้อ 101 ถึง 150 
ชุดที่ 4 ข้อ 151 ถึง 200
ชุดที่ 5 ข้อ 201 ถึง 250 
เฉลยคำตอบวิชาวิทยาศาสตร์

แนวข้อสอบ วิชาที่ 2 : สังคมศึกษา
ชุดที่ 1 ข้อ 1  ถึง 50
ชุดที่ 2 ข้อ 51 ถึง 100
ชุดที่ 3 ข้อ 101 ถึง 150 
ชุดที่ 4 ข้อ 151 ถึง 200
ชุดที่ 5 ข้อ 201 ถึง 250 
เฉลยคำตอบวิชาสังคมศึกษา

แนวข้อสอบ วิชาที่ 3  : ภาษาไทย
ชุดที่ 1 ข้อ 1  ถึง 50
ชุดที่ 2 ข้อ 51 ถึง 100
ชุดที่ 3 ข้อ 101 ถึง 150 
ชุดที่ 4 ข้อ 151 ถึง 200
ชุดที่ 5 ข้อ 201 ถึง 250 
เฉลยคำตอบวิชาภาษาไทย

แนวข้อสอบ วิชาที่ 4  : ภาษาอังกฤษ 
ชุดที่ 1 ข้อ 1  ถึง 50
ชุดที่ 2 ข้อ 51 ถึง 100
ชุดที่ 3 ข้อ 101 ถึง 150 
ชุดที่ 4 ข้อ 151 ถึง 200
ชุดที่ 5 ข้อ 201 ถึง 250 
เฉลยคำตอบวิชาภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบ วิชาที่ 5  : คณิตศาสตร์ 
ชุดที่ 1 ข้อ 1  ถึง 50
ชุดที่ 2 ข้อ 51 ถึง 100
ชุดที่ 3 ข้อ 101 ถึง 150 
ชุดที่ 4 ข้อ 151 ถึง 200
ชุดที่ 5 ข้อ 201 ถึง 250 
เฉลยคำตอบวิชาคณิตศาสตร์